دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین , 2013-09-05

عنوان : ( مدیریت اخلاق در حسابرسی )

نویسندگان: محمود لاری دشت بیاض , مهدی نیک اختر , سمیرا بلوچی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده - توجه به آیین رفتار حرفهای حسابرسی، موسسه های حسابرسی را ملزم به ارائه واکنش در برابر فعالیتهای غیرقانونی افرادی میکند که اعمال و رفتارشان آثار سوئی بر رفتار دیگران دارد. همچنین این موسسه ها باید برای حفظ شهرت و اعتبار، به تعهدهای قانونی خود پایبند باشند.تحقیق انجام شده کنونی در زمینه رفتار حرفهای حسابرسان، بر افزایش فهمپذیری و پذیرش اصول اخلاقی حرفهای پذیرفته شده، متمرکز می باشد. با توجه به احساس نیاز برای افزایش آموزش اخلاق پس از سقوط اخیر شرکت های بزرگ، هدف ما از این مقاله بررسی اهمیت مسائل اخلاقی است که به چالش حرفه ای و دقیق تر، نهادهای حسابداری حرفه ای تبدیل شده است. قصور عمده در حسابرسی همانند خطاها و لغزشهای غیرمعمول و استثنایی، باعث زیان سرمایهگذاران میشود که این امر خارج از آن مفروضات اخلاقی است. با این حال، کانون توجه رفتار حرفهای و اصول اخلاقی در زمینه حسابرسی، تصمیمهایی اخلاقی است که نباید به آنها بهعنوان یک موضوع ساده و کماهمیت توجه شود.کلیات این تحقیق در خصوص اصول بنیادی و اخلاق حرفه ای حسابرسان تبیین و نیز مهمترین شاخصه های اخلاق حسابرسی و تهدیدهای اخلاقی ارائه گردیده است. اطلاعات این مقاله به روش کتابخانه ای و استفاده از پایگاه های الکترونیکی جمع آوری گردیده است

کلمات کلیدی

, اخلاق حسابرسی, تهدیدهای اخلاقی, شاخصه های اخلاقی -
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039386,
author = {لاری دشت بیاض, محمود and مهدی نیک اختر and سمیرا بلوچی},
title = {مدیریت اخلاق در حسابرسی},
booktitle = {دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین},
year = {2013},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {اخلاق حسابرسی، تهدیدهای اخلاقی، شاخصه های اخلاقی -},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت اخلاق در حسابرسی
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A مهدی نیک اختر
%A سمیرا بلوچی
%J دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
%D 2013

[Download]