حقوق خصوصی, دوره (9), شماره (2), سال (2013-3) , صفحات (125-154)

عنوان : ( استعفای وکیل در دادرسی مدنی )

نویسندگان: سعید محسنی , مریم صادقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استعفای وکیل دادگستری دارای آثار مهم نسبت به موکل و جریان رسیدگی است. عدم اطلاع موکل و دادگاه از استعفای وکیل و یا استعفای نابهنگام وی ممکن است خسارات جبران ناپذیر برای وی یا زحمت نابجا برای دادگاه ایجاد نماید یا موجب اطاله دادرسی گردد. به همین جهت وجود ضوابط جامع و کامل در خصوص استعفای وکیل شایسته و بایسته است. عدم رعایت ضوابط مزبور توسط وکیل بسته به مورد موجب مسؤولیت انتظامی، مدنی یا هردو مسؤولیت می گردد. با توجه به لزوم حفظ حقوق موکل برخی اقدامات وکیل مستعفی قابل پذیرش است. در این میان تقدیم دادخواست ناقص توسط وی که اصولاً تخلف انتظامی بوده، مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین قانونگذار در برخی موارد به رغم ابلاغ به وکیل، تجدید ابلاغ به موکل را لازم دانسته است. حتی در صورت اثبات بی اطلاعی موکل از استعفا، تاریخ اطلاع را ملاک محاسبه مواعد قرار داده که می تواند برای طرف مقابل مخاطره آمیز بوده، موجبات اطاله دادرسی و نیز تبانی وکیل و موکل را فراهم آورد. در نتیجه اصلاح ترتیبات اخیر بایسته به نظر می رسد.

کلمات کلیدی

, وکیل دادگستری, استعفا, موکل, دادگاه, دادرسی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039387,
author = {محسنی, سعید and صادقی, مریم},
title = {استعفای وکیل در دادرسی مدنی},
journal = {حقوق خصوصی},
year = {2013},
volume = {9},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-840X},
pages = {125--154},
numpages = {29},
keywords = {وکیل دادگستری، استعفا، موکل، دادگاه، دادرسی، مسؤولیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استعفای وکیل در دادرسی مدنی
%A محسنی, سعید
%A صادقی, مریم
%J حقوق خصوصی
%@ 2008-840X
%D 2013

[Download]