هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( بررسی اثر هم افزایی دو ترکیب مهار کننده آنزیم 15- لیپوکسیژناز نوع 1 بر القای مرگ سلولی در رده سلولی DU145 )

نویسندگان: آلا عرفائی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , حمید صادقیان , نسرین کاسب مجاور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لیپوکسیژنازها آنزیم های بسیار مهمی در متابولیسم لیپیدها می باشند که اسیدهای چرب غیر اشباع را به متابولیت های هیدرو پراکسیدی آنها تبدیل می نمایند. از این بین، اعضای گروه 15- لیپوکسیژناز بر اساس توزیع بافتی و ویژگی های آنزیمی خود، به دو گروه 15- لیپوکسیژناز نوع 1 و نوع 2 تقسیم بندی می شوند. نوع 1 این آنزیم و متابولیت های آن، در انواع مختلف سرطان از جمله سرطان پروستات دخیل بوده و نشان داده شده است که ارتباط مستقیمی بین افزایش بیان این آنزیم در سرطان پروستات و درجه بدخیمی وجود دارد. لذا به نظر می رسد مهار آن بتواند باعث القای آپوپتوز در این سلولها گردد. به همین منظور، با توجه به اثرات سیتوتوکسیک مشاهده شده در رابطه با دو ترکیب سنتزی مهارکننده این آنزیم به نام های 6- فارنسیل اکسی کومارین (6F) و 4- فارنسیل اکسی کومارین(4F) ، هم افزایی آنها بر روی رده سلولی سرطان پروستات (Du145) و به عنوان کنترل، سلول های نرمال مربوط به رده سلولی HFF3 با استفاده از تکنیک MTT assay بررسی گردیده و نمودار دوز- پاسخ مربوطه رسم گردید. در ابتدا ترکیب 4F بر روی هر دو رده سلول، IC50 یکسانی (IC50: 52 µg/mL) را نشان داد. در مرحله بعد با توجه به IC50 مربوط به ترکیب 6F، این ترکیب با غلظت ثابت µg/mL 12.5 و ترکیب 4F با غلظت های متغیر g/mL µ 25/6، µg/mL 5/12، g/mLµ 25، g/mLµ50 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از هم افزایی، نشان دهنده بهبود IC50 ترکیب4F و کاهش سمیت آن بر روی سلول های نرمال می باشد.

کلمات کلیدی

, 15- لیپوکسیژناز, سرطان پروستات, MTT assay
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039395,
author = {عرفائی, آلا and مقدم متین, مریم and بهرامی, احمدرضا and حمید صادقیان and کاسب مجاور, نسرین},
title = {بررسی اثر هم افزایی دو ترکیب مهار کننده آنزیم 15- لیپوکسیژناز نوع 1 بر القای مرگ سلولی در رده سلولی DU145},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {15- لیپوکسیژناز، سرطان پروستات، MTT assay},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر هم افزایی دو ترکیب مهار کننده آنزیم 15- لیپوکسیژناز نوع 1 بر القای مرگ سلولی در رده سلولی DU145
%A عرفائی, آلا
%A مقدم متین, مریم
%A بهرامی, احمدرضا
%A حمید صادقیان
%A کاسب مجاور, نسرین
%J هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2012

[Download]