روان شناسی بالینی, دوره (1), شماره (17), سال (2013-6) , صفحات (57-67)

عنوان : ( بررسی سوگیری توجه، سبک های خوردن، و نمایه توده بدنی در افراد رژیم گیرنده و عادی )

نویسندگان: جواد صالحی فدردی , مسعود مقدس زاده بزاز , سیدامیر امین یزدی , محسن نعمتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، چاقی و اضافه وزن یکی از معضلاتی است که سلامت جمعیت بسیاری از کشورهای جهان، ازجمله ایران را تهدید می‌کند. بررسی مطالعات پیشین نشان می‌دهد که عوامل شناختی، به ویژه سوگیری توجه، نقشی مهمی در ناکامی کسانی که به منظور کاهش وزن، تحت رژیم درمانی قرار می‌گیرند، ایفا می‌کند. همچنین، نتایج پژوهش‌های صورت گرفته حاکی از آن است که سبک خوردن افراد، عامل مهمی در پیش بینی میزان موفقیت آنها در رسیدن به هدف کاهش وزن است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط عوامل فوق در جامعه ایرانی است. روش: در پژوهش حاضر رابطه بین سوگیری توجه، سبک‌های خوردن، و تعامل این دو در کسانی که تحت رژیم کاهش وزن بودند (34 نفر) و در افراد عادی (35 نفر) مورد بررسی قرار گرفت؛ این افراد واجد ملاک‌های پر اشتهایی روانی و بی‌اشتهایی روانی نبودند. برای سنجش سوگیری توجه از نسخه تطبیق یافته آزمون استروپ هیجانی و برای سنجش سبک خوردن غالب از پرسشنامه عادات خوردن داچ استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری حاکی از آن بود که سوگیری توجه خوراکی و نمایه توده بدنی در رژیم گیرندگان، بیش از افراد عادی است. همچنین، اغلب افرادی که رژیم غذایی داشتند، در مقیاس‌های خوردن بازداری شده و خوردن هیجانی نمرات بالاتری را نسبت به گروه غیر رژیم گیرندگان کسب کردند. نتیجه‌گیری: رژیم گرفتن می‌تواند با افزایش سوگیری توجه و غلبه سبک خوردن بازداری شده و هیجانی همراه باشد. این عوامل در چارچوب نظریه انگیزشی می‌توانند شکست در رِژیم درمانی را تبیین کنند.

کلمات کلیدی

, چاقی, اضافه وزن, رژیم درمانی, سوگیری توجه, سبک خوردن, آزمون استروپ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039396,
author = {صالحی فدردی, جواد and مقدس زاده بزاز, مسعود and امین یزدی, سیدامیر and محسن نعمتی},
title = {بررسی سوگیری توجه، سبک های خوردن، و نمایه توده بدنی در افراد رژیم گیرنده و عادی},
journal = {روان شناسی بالینی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {17},
month = {June},
issn = {2008-501X},
pages = {57--67},
numpages = {10},
keywords = {چاقی، اضافه وزن، رژیم درمانی، سوگیری توجه، سبک خوردن، آزمون استروپ،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی سوگیری توجه، سبک های خوردن، و نمایه توده بدنی در افراد رژیم گیرنده و عادی
%A صالحی فدردی, جواد
%A مقدس زاده بزاز, مسعود
%A امین یزدی, سیدامیر
%A محسن نعمتی
%J روان شناسی بالینی
%@ 2008-501X
%D 2013

[Download]