دیمیه سمیىار ملی مدیریت پریرش دام ی طی رً - داوشگا شهید باهىر کرمان، 16 شهری رً ما 13 , 2013-09-07

عنوان : ( اثز تغذیه روغه سویای اکسید شده و هسته اوار بز ظزفیت آوتی اکسیداوی و فاکتور های التهابی خون بشهای ساوه در پیزامون سایش )

نویسندگان: سید احسان غیاثی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیط ضٚغ اوؿیس قسٜ ؾٛیب زض مٔبث م٘ف آ ت٘ی اوؿیسا ی٘ ٞؿتٝ ا ب٘ض ثط ٚضؼیت آ ت٘ی اوؿیسا ی٘ ٚ ػٛاضو ب٘قی اظ اؾتطؼ اوؿیساتیٛ پیطا ٛٔ ظایف زض ثع ٞبی ؾب ،٘ٗ زض لب تِ یه ططح وب لٔاً تهبزفی ثب ا س٘اظٜ یٌطی ٞبی تىطاض قسٜ زض ظ بٔ 3 ٞفتٝ لج ٚ ثؼس اظ ظایف ٛٔضز 4 زض نس ضٚغ ذب اوؿیس قسٜ ؾٛیب ) 4 زض نس ضٚغ ذب تبظٜ ؾٛیب 2 ) ثطضؾی لطاض طٌفت. تی بٕض ٞبی آظ بٔیکی قب جیطٜ پبیٝ ٚ : 1 4 زض نس ضٚغ ذب اوؿیس قسٜ ؾٛیب ٚ 8 زضنس ٞؿتٝ ا ب٘ض آؾیبة قسٜ ثٛز. ثطای ثطضؾی پبیساضی اثط تی بٕض، ؾٝ ضٚظ پؽ اظ ظایف )3 جیطٜ ٞبی آظ بٔیکی ثب یه جیطٜ یىؿب جبی عٍی قس. فبوتٛض ضٚ بٔتٛئیس، پطٚتئی ا تِٟبثی فبظ حبز، بٔ ِٛ زٖی آ سِٞیس، ظطفیت آ ت٘ی اوؿیسا ی٘ و ذٛ زض اثط تی بٕض 2 ؿ٘جت ثٝ تی بٕض 1 زاضای ا ٍِٛی افعایکی ٚ زض اثط تی بٕض 3 ؿ٘جت ثٝ تی بٕض 2، زاضای ضٚ س٘ وبٞکی ثٛز. ا ٍِٛی اثط تی بٕض ٞب زٚ ٞفتٝ پؽ اظ اػ بٕ جیطٜ یىؿب ،ٖتٟٙب ثطای پطٚتئی ا تِٟبثی فبظ حبز، ثٝ طٛض کٔبثٟی ثب ؾبیط ظ بٔ ٞب تىطاض قس. ثٝ طٛض و یّ ضٚغ اوؿیس قسٜ زض مٔبیؿٝ ثب ضٚغ تبظٜ ثٝ ز یِ تطویت ذبل اؾیس ٞبی چطة ٚ ٚجٛز کٔتمبت پطاوؿیساؾیٛ ،ٖ ٙٔجط ثٝ افعایف ػٛاضو اؾتطؼ اوؿیساتیٛ ٚ وبٞف ظطفیت آ ت٘ی اوؿیسا ی٘ پلاؾ بٕ طٌزیس، زض حب یِ وٝ تی بٕض حبٚی ٞؿتٝ ا ب٘ض ثب ذٙثی ٕٛ٘ز تطویجبت اوؿیساتیٛ، فطاؾٙجٝ ٞبی صٔوٛض ضا ثٟجٛز ثرکیس.

کلمات کلیدی

ضٚغ ؾٛیبی اوؿیس قسٜ اؾتطؼ اوؿیساتیٛ ٞؿتٝ ا ب٘ض ٚضؼیت آ ت٘ی اوؿیسا ی٘ ثع ؾب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039401,
author = {سید احسان غیاثی and ولی زاده, رضا and ناصریان, عباسعلی},
title = {اثز تغذیه روغه سویای اکسید شده و هسته اوار بز ظزفیت آوتی اکسیداوی و فاکتور های التهابی خون بشهای ساوه در پیزامون سایش},
booktitle = {دیمیه سمیىار ملی مدیریت پریرش دام ی طی رً - داوشگا شهید باهىر کرمان، 16 شهری رً ما 13},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {ضٚغ ؾٛیبی اوؿیس قسٜ اؾتطؼ اوؿیساتیٛ ٞؿتٝ ا ب٘ض ٚضؼیت آ ت٘ی اوؿیسا ی٘ ثع ؾب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثز تغذیه روغه سویای اکسید شده و هسته اوار بز ظزفیت آوتی اکسیداوی و فاکتور های التهابی خون بشهای ساوه در پیزامون سایش
%A سید احسان غیاثی
%A ولی زاده, رضا
%A ناصریان, عباسعلی
%J دیمیه سمیىار ملی مدیریت پریرش دام ی طی رً - داوشگا شهید باهىر کرمان، 16 شهری رً ما 13
%D 2013

[Download]