دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران , 2013-10-30

عنوان : ( بررسی اثر دمای آستنیته و سرعت سردشدن بر خواص مکانیکی فولاد میکروآلیاژی وانادیم-تیتانیم دار )

نویسندگان: مرتضی عابد , احد ضابط ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق تغییرات ریزساختار و خواص مکانیکی یک فولاد میکروآلیاژی حاوی وانادیم و تیتانیم پس از سردشدن با سرعتهای مختلف از دو دمای آستنیته مورد بررسی قرار گرفت. پس از آستنیته کردن در کوره القایی و در دو دمای متفاوت، نمونه با سرعتهای مختلفی سرد شدند و جهت بررسی خواص مکانیکی نمونههایی از سطح و مرکز انتخاب شدند و سختی سنجی، ریزسختی سنجی و تست کشش جهت تعیین استحکام تسلیم و کششی بر روی نمونه ها انجام گرفت. از میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM)جهت بررسی ریزساختار، تعیین فازها و نیز توزیع و اندازه رسوبات استفاده شد. آنالیز EDXجهت تعیین نوع رسوبات و ناخالصی های فاز فریت به کار رفت. نتایج سختی سنجی نشان می دهد که سختی نمونه هایی که در دمای بالاتر آستنیته شده اند و یا با سرعت بیشت ری سردشده اند بالاتر است. همچنین در تمامی موارد سختی سطح نمونه ها بالاتر از مرکز آنها می باشد. نتایج ریزسختی سنجی فازها نیز نشان می دهد که سختی فاز فریت در این فولاد بدلیل تشکیل رسوبات، بالاتر از سختی معمول فاز فریت است. سخت ترین ساختار حاصله بینیت است که در بالاترین سرعت های سردشدن در ریزساختار برخی نمونه ها ملاحظه گردید. نتایج تست کشش حاکی از آن است که افزایش سرعت سردشدن باعث افزایش استحکام کششی و تسل یم نمونه ها شده است. تصاویرمیکروسکوپ الکترونی نشان می دهد که نمونه هایی که در دمای پایین تری آستنیته شده اند و یا با سرعت کمتری سرد شده اند اثری از بینیت وجود ندارد و توزیع فریت و پرلیت یکنواخت تر است. توزیع رسوبات بسیار ریز در فاز فریت تقریبا همگن است. آنالیزEDXنشان می دهد که ناخالصی های فازفریت عمدتاMnS هستند که دارای ابعادی تا حداکثر ۱میکرون می باشند.

کلمات کلیدی

, فولاد میکروآلیاژی, سرعت سردشدن, آسنیته کردن, رسوبات, خواص مکانیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039405,
author = {عابد, مرتضی and ضابط, احد},
title = {بررسی اثر دمای آستنیته و سرعت سردشدن بر خواص مکانیکی فولاد میکروآلیاژی وانادیم-تیتانیم دار},
booktitle = {دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران},
year = {2013},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {فولاد میکروآلیاژی، سرعت سردشدن، آسنیته کردن، رسوبات، خواص مکانیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر دمای آستنیته و سرعت سردشدن بر خواص مکانیکی فولاد میکروآلیاژی وانادیم-تیتانیم دار
%A عابد, مرتضی
%A ضابط, احد
%J دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
%D 2013

[Download]