اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران , 2012-11-07

عنوان : ( بررسی تأثیر ترکیب شیمیایی مواد کربنی بر مصرف انرژی کوره قوس الکتریکی مجتمع صنعتی فولاد خراسان )

نویسندگان: امیر شاه پسندی , احد ضابط ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کربن در کوره قوس، از طریق واکنشهای شیمیایی داخل مذاب و احتراق ثانویه، میتواند بخشی از انرژی الکتریکی مورد نیاز برای ذوب و تصفیه فلز را تأمین کند. افزودن کربن به شارژ کوره سبب افزایش تولید گازCO پفکی شدن سرباره، کاهش مصرف برق و بهبود راندمان فرآیند میشود. در این پروژه تأثیر کیفیت مواد کربنی بر میزان انرژی مصرفی از دیدگاه ترمودینامیکی، با استفاده از دادههای مربوط به کوره قوس الکتریکی مجتمع صنعتی فولاد خراسان توسط نرم افزارFACT SAGEبررسی شد. با افزایش خاکستر کک از12/75تا24/75 درصد اگر مقدار کک ورودی تغییر نکند انرژی مصرفی1/3درصد افزایش مییابد. افزایش خاکستر کربن تزریقی از 3/8تا27/8درصد، انرژی مصرفی را0/9درصد افزایش میدهد

کلمات کلیدی

, کوره قوس الکتریکی, موازنه جرم و انرژی, بهینهسازی مصرف انرژی, مواد کربنی, کک, کربن تزریقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039407,
author = {شاه پسندی, امیر and ضابط, احد},
title = {بررسی تأثیر ترکیب شیمیایی مواد کربنی بر مصرف انرژی کوره قوس الکتریکی مجتمع صنعتی فولاد خراسان},
booktitle = {اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کوره قوس الکتریکی، موازنه جرم و انرژی، بهینهسازی مصرف انرژی، مواد کربنی، کک، کربن تزریقی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر ترکیب شیمیایی مواد کربنی بر مصرف انرژی کوره قوس الکتریکی مجتمع صنعتی فولاد خراسان
%A شاه پسندی, امیر
%A ضابط, احد
%J اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
%D 2012

[Download]