دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک , 2013-11-24

عنوان : ( ارائه مدل مفهومی تاثیر سبک رهبری رابطه ای مدیران عامل بر تصمیمات استراتژیک بواسطه ایجاد اعتماد بیه مدیران ارشد و یادگیری آنان از شکست ها )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , یاشار مرادیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دس ایی همبل هذل هف هَْی استجبط ػجه س جّشی ساثغ ای هذیشاى ػبهل، ثب ویفیت تلویوبت اػتشاتظیه، ث اَػغ ایجبد اػتوبد ثیی ) هذیشاى اسؿذ تؼ یْل دس فشآی ذٌ یبدگیشی آ بًى اص ؿىؼت بّ، سا ه سَد ثشسػی لشاس داد این. ایی هذل هف هَْی ًبى د ذٌّ ) 1 استجبط ثیی "ػجه س جّشی ساثغ ای هذیشاى ػبهل" ثب "هیضاى اػتوبد ثیی هذیشاى اسؿذ" "یبدگیشی آ بًى اص ؿىؼت بّی گزؿت "ِ؛ ) 2( استجبط ثیی "یبدگیشی هذیشاى اسؿذ اص ؿىؼت بّ، هیضاى اػتوبد ثیی هذیشاى اسؿذ" ثب "ویفیت تلویوبت اػتشاتظیه"؛ ) 3 ( استجبط ثیی "اػتوبد ثیی هذیشاى اسؿذ" ثب "یبدگیشی آ بًى اص ؿىؼت بّ" هی ثبؿذ. ظًشیبت هغبلؼبت هتؼذدی حىبیت اص آى داس ذً و هذیشاى ػبهل هی ت اَ ذًٌ ویفیت تلویوبت اػتشاتظیه هذیشاى اسؿذ ػبصهبى تحت س جّشی خ دَ سا ث ػَیل ؿىل د یّ یه ساثغ هجت یٌ ثش اػتوبد ثیی هذیشاى اسؿذ وّچ یٌی تؼشیغ دس فشآی ذٌ یبدگیشی آ بًى ث جْ دَ ثخ ذٌ.

کلمات کلیدی

, س جّشی ساثغ ای, تین هذیشاى اسؿذ, یبدگیشی اص ؿىؼت بّ, ویفیت تلویوبت اػتشاتظیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039413,
author = {رحیم نیا , فریبرز and مرادیان, یاشار},
title = {ارائه مدل مفهومی تاثیر سبک رهبری رابطه ای مدیران عامل بر تصمیمات استراتژیک بواسطه ایجاد اعتماد بیه مدیران ارشد و یادگیری آنان از شکست ها},
booktitle = {دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {س جّشی ساثغ ای، تین هذیشاى اسؿذ، یبدگیشی اص ؿىؼت بّ، ویفیت تلویوبت اػتشاتظیه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدل مفهومی تاثیر سبک رهبری رابطه ای مدیران عامل بر تصمیمات استراتژیک بواسطه ایجاد اعتماد بیه مدیران ارشد و یادگیری آنان از شکست ها
%A رحیم نیا , فریبرز
%A مرادیان, یاشار
%J دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
%D 2013

[Download]