دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک , 2013-11-24

عنوان : ( بررسی تاثیر میانجی گری سبک رهبری نوآورانه بر رابطه ی هوش هیجانی مدیرانارشد، هماهنگی استراتژیک و عملکرد سازمان )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , یاشار مرادیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دس عی ػبل بْی اخیش ثب ت رَ ث افضایؾ تغییشات غیشلبثل پیؾ ثی یٌ دس ع صَ وؼت وبس، آًَ سٍی تجذیل ث ه وْتشیی هغشن دػت یبثی ثؼیبسی اص ک بٌیغ ث ه فَمیت سلبثتی ؿذ اػت. دس ایی ساػتب یىی اص ػ اَهل تبحیش گزاس ثش ث جْ دَ خلالیت آًَ سٍی دس ػبصهبى بّ، ػجه س جّشی آًَ سٍا هذیشاى اسؿذ ػبصهبى اػت و هی ت اَ ذً مًی تبحیش گزاس دس فشا نّ ػبختی یه هغیظ آًَ سٍا ث تجغ آى ایزبد ػًَی ػیؼتن بّی تغجیمی اػتشاتظیه ثب تغییشات هغیغی، ر تْ ث جْ دَ وبسایی ػبصهبى، ایفب وًبیذ. اص عشف دیگش هذیشاى اسؿذ ػبصهبى هی ت اَ ذًٌ ضوی استمبء ه بْست بْی یّزب یً خ دَ، فضبی تؼبهلی ثیی وبسو بٌى هذیشاى سا ه حَشتش وًبی ذٌ و وّیی خ دَ ثبػج تغت تبحیش لشاس گشفتی ػجه س جّشی سفتبس بّی آًَ سٍا آ بًى هی گشدد. ث وّیی ه ظٌ سَ دس ایی همبل هذل هف هَْی تبحیش ؽَّ یّزب یً هذیشاى اسؿذ ثش ػجه س جّشی آًَ سٍا آ بًْ ای ىٌ صگ ص یٌی ػجه س جّشی هی ت اَ ذً ه رَت استمبء وّب گٌّی اػتشاتظیه ػبصهبى ثب تغییشات پیشاه ىَ هغیظ وؼت وبس ث تجغ آى افضایؾ ػولىشد هبلی، هغل لَ فشآی ذٌی ػبصهبى گشدد، ه سَد ثغج ثشسػی لشاس گشفت اػت.

کلمات کلیدی

, ػجه س جّشی آًَ سٍا , ًِ ؽَّ یّزب یً, وّب گٌّی اػتشاتظیه , ػولىشد ػبصهبى , تغجیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039414,
author = {رحیم نیا , فریبرز and مرادیان, یاشار},
title = {بررسی تاثیر میانجی گری سبک رهبری نوآورانه بر رابطه ی هوش هیجانی مدیرانارشد، هماهنگی استراتژیک و عملکرد سازمان},
booktitle = {دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ػجه س جّشی آًَ سٍا ،ًِ ؽَّ یّزب یً، وّب گٌّی اػتشاتظیه ، ػولىشد ػبصهبى ، تغجیک پزیش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر میانجی گری سبک رهبری نوآورانه بر رابطه ی هوش هیجانی مدیرانارشد، هماهنگی استراتژیک و عملکرد سازمان
%A رحیم نیا , فریبرز
%A مرادیان, یاشار
%J دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
%D 2013

[Download]