دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک , 2013-11-24

عنوان : ( فرآیند شناسایی عدم قطعیتهای کلیدی در سناریونگاری (مطالعه موردی: شرکت فولاد ماهان سپاهان) )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , حامد حاج اقامعمار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مقاله، شناسایی عدمقطعیتهای کلیدی موجود در محیط بازار شرکت فولاد ماهان سپاهان میباشد. برای تدوین و طراحی سناریوهای یک شرکت، مهمترین عواملی که نقش اصلی را برای ساخت سناریوها ایفا مینمایند، عدم- قطعیتهای کلیدی هستند. به همین منظور این مقاله با استفاده از طراحی سناریو به روش شبکهی جهانی کسبوکار 1، فرآیند شناسایی عدمقطعیتهای کلیدی در این روش را بیان میکند. این کار با انجام دو مرحله مصاحبه با خبرگان شامل کارشناسان و مدیران شرکت انجام گرفت. با انجام مصاحبهی مرحلهی اول با خبرگان 13 عدمقطعیت مشخص شد و پس از پایان مصاحبهی مرحلهی دوم با 22 نفری از کارشناسان و مدیران، دو عامل تحریمها و حمایتهای دولتی از بخش خصوصی به- عنوان عدمقطعیتهای کلیدی شناسایی گردیدند.

کلمات کلیدی

, ؾٙبضیٛ بٍ٘ضی, ػس لْغؼیت, ضٚ قجىٝی رٟب ی٘ وؿتٚوبض , ػس لْغؼیتٞبی و یّسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039416,
author = {رحیم نیا , فریبرز and حاج اقامعمار, حامد},
title = {فرآیند شناسایی عدم قطعیتهای کلیدی در سناریونگاری (مطالعه موردی: شرکت فولاد ماهان سپاهان)},
booktitle = {دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ؾٙبضیٛ بٍ٘ضی، ػس لْغؼیت، ضٚ قجىٝی رٟب ی٘ وؿتٚوبض ، ػس لْغؼیتٞبی و یّسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فرآیند شناسایی عدم قطعیتهای کلیدی در سناریونگاری (مطالعه موردی: شرکت فولاد ماهان سپاهان)
%A رحیم نیا , فریبرز
%A حاج اقامعمار, حامد
%J دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
%D 2013

[Download]