کنفرانس مهندسی برق ایران , 2010-05-11

عنوان : ( تحلیل رفتار غیر خطی مبدلهای دیجیتال به آنالوگ خازنی مبناء دو مورد استفاده در مبدل آنالوگ به دیجیتال تقریب متوالی )

نویسندگان: مهدی صابری , رضا لطفی , خلیل مافی نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله رفتار غیرخطی مبدلهای دیجیتال به آنالوگ خازنی مبناء دو مورد استفاده در مبدل آنالوگ به دیجیتال تقریب متوالی به صورت آماری تحلیل شده است. انحراف معیار خطای غیر خطی بودن مجموع (INL) و خطای غیرخطی بودن تفاضلی (DNL) برای سه مبدل دیجیتال به آنالوگ آرایه خازنی متداول بر حسب تابعی از انحراف معیار تغییرات اندازه خازنها محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده اند. روابط ارائه شده می تواند برای بهینه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال تقریب متوالی مورد استفاده قرار گیرد. نتایج شبیه سازی مونت-کارلو برای یک مبدل آنالوگ به دیجیتال تقریب متوالی 8-بیت صحت روابط ارائه شده را تایید می کند.

کلمات کلیدی

, مبدل آنالوگ به دیجیتال تقریب متوالی, عدم تطبیق خازنها, خطای غیر خطی بودن مجموع , خطای غیر خطی بودن تفاضلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039441,
author = {صابری, مهدی and لطفی, رضا and مافی نژاد, خلیل},
title = {تحلیل رفتار غیر خطی مبدلهای دیجیتال به آنالوگ خازنی مبناء دو مورد استفاده در مبدل آنالوگ به دیجیتال تقریب متوالی},
booktitle = {کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {مبدل آنالوگ به دیجیتال تقریب متوالی، عدم تطبیق خازنها، خطای غیر خطی بودن مجموع ، خطای غیر خطی بودن تفاضلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل رفتار غیر خطی مبدلهای دیجیتال به آنالوگ خازنی مبناء دو مورد استفاده در مبدل آنالوگ به دیجیتال تقریب متوالی
%A صابری, مهدی
%A لطفی, رضا
%A مافی نژاد, خلیل
%J کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2010

[Download]