مطالعات زبان و ترجمه, دوره (45), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (47-62)

عنوان : ( معرفی زباهنگ به عنوان ابزاری تحول گرا در فرهنگ کاوی زبان )

نویسندگان: رضا پیش قدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در عصر جهانی شدن و ارتباطات مجازی، فرهنگ اهمیت ویژه ای یافته و رشد و تعالی هر کشور به داشتن فرهنگی غنی و سالم پیوند خورده است. از این رو، با توجه به ارتباط تنگاتنگ زبان و فرهنگ، در این مطالعه سعی شده است تا با معرفی مفهوم زباهنگ (زبان+فرهنگ) در مطالعات جامعه شناختی زبان، رویکردی متفاوت و پویا از فرهنگ-کاوی زبان معرفی شود. زباهنگ به ساختارها و عباراتی از زبان اشاره دارد که نما و شمای فرهنگی یک قوم را نشان می دهد. یافتن این زباهنگ ها نیاز به بررسی دقیق قطعات زبانی در بستر جامعه وگاهی تاریخ دارند. در این پژوهش به چند مورد از این زباهنگ ها از قبیل: فردیت پرهیزی، قدرت/احترام محوری، مسوولیت گریزی، صراحت-گریزی، هوش هیجانی افزا و خانواده- محوری اشاره شده است. در پایان، پیشنهاداتی برای استفاده بهینه از این زباهنگ ها در تغییرو تحولات فرهنگی ارایه شده است.

کلمات کلیدی

, فرهنگ کاوی زبان, زباهنگ, فرا زباهنگ, فرهنگ, زبان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039447,
author = {پیش قدم, رضا},
title = {معرفی زباهنگ به عنوان ابزاری تحول گرا در فرهنگ کاوی زبان},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2013},
volume = {45},
number = {4},
month = {March},
issn = {2228-5202},
pages = {47--62},
numpages = {15},
keywords = {فرهنگ کاوی زبان، زباهنگ، فرا زباهنگ، فرهنگ، زبان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی زباهنگ به عنوان ابزاری تحول گرا در فرهنگ کاوی زبان
%A پیش قدم, رضا
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2013

[Download]