اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران , 2012-11-07

عنوان : ( بررسی پارامترهای سنتز احتراقی در فرایند تولید کامپوزیت متخلخل TiC/Al2O3در حضور مواد گاززا )

نویسندگان: سیده فاطمه شمس , احد ضابط , جلیل وحدتی خاکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش که به منظور بررسی برخی فاکتورهای سنتز احتراقی (از قبیل: دمای آدیاباتیک، دمای احتراق، زمان احتراق دمای اشتعال و زمان اشتعال) فرایند تولید کامپوزیت با تخلخل بالای (حدود % 80TiC/Al2O3صورت گرفتهاست، از روش افزودن عوامل گاززا به مخلوط پودرهای واکنشدهنده و سپس سنتز احتراقی نمونههای خام استفاده شدهاست. در حین انجام آزمایشات دما و زمان واکنش سنتز احتراقی تولید کامپوزیت های متخلخلTiC/Al2O3در حضور عوامل گاززای مختلف ثبت شده است و سپس منحنیهای دما-زمان بدستآمده از لحاظ تاثیر عوامل گاززا بر روی پارامترهای سنتز احتراقی مورد تحلیل قرار گرفتهاست. مشاهده شدهاست با افزایش میزان مواد گاززا در یک فشار ثابت، علاوه بر افزایش زمان اشتعال نمونه ها دمای اشتعال هم افزایش پیدا کرده و دمای احتراق نمونه ها هم کاهش یافته است. با استفاده از نرم افزارfactsage به محاسبه دماهای آدیاباتیک سیستم در شرایط افزودن عوامل گاززای مختلف و مقایسه داده های حاصل شده با شرایط تجربی پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, پارامترهای سنتز احتراقی, مواد گاززا, کامپوزیتTiC/Al2O3با تخلخل بالا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039454,
author = {شمس, سیده فاطمه and ضابط, احد and وحدتی خاکی, جلیل},
title = {بررسی پارامترهای سنتز احتراقی در فرایند تولید کامپوزیت متخلخل TiC/Al2O3در حضور مواد گاززا},
booktitle = {اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پارامترهای سنتز احتراقی، مواد گاززا، کامپوزیتTiC/Al2O3با تخلخل بالا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پارامترهای سنتز احتراقی در فرایند تولید کامپوزیت متخلخل TiC/Al2O3در حضور مواد گاززا
%A شمس, سیده فاطمه
%A ضابط, احد
%A وحدتی خاکی, جلیل
%J اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
%D 2012

[Download]