زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (16), شماره (68), سال (2013-10) , صفحات (1-11)

عنوان : ( بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر شدت علائم سندرم قبل از قاعدگی )

نویسندگان: شهلا نورانی سعدالدین , رقیه دادی گیوشاد , حبیب الله اسماعیلی , زهره سپهری شاملو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: سندرم قبل از قاعدگی، مجموعه ای از علائم ناخوشایند فیزیکی، روانی یا رفتاری است که به صورت تکرار شونده در فاز لوتئال چرخه قاعدگی مشاهده می شود. 90 درصد زنان، درجاتی از نشانه های سندرم قبل از قاعدگی را تجربه می کنند. تاکنون درمانی برای سندرم قبل از قاعدگی تأیید نشده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر شدت علائم روانی و جسمانی سندرم قبل از قاعدگی دانشجویان انجام شد. روش­کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دو گروهه از بهمن ماه سال 1391 تا پایان خرداد ماه سال 1392 بر روی 68 دانشجوی سال اول کارشناسی ساکن در خوابگاه دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. افراد به طور تصادفی در دو گروه آموزش و کنترل قرار گرفتند. گروه آموزش، مهارت‌های زندگی را طی 8 جلسه آموزش دیدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه اطلاعات فردی و قاعدگی، پرسشنامه سلامت عمومی، فرم تشخیص موقت سندرم قبل از قاعدگی، فرم ثبت وضعیت روزانه علائم و فرم‌های سنجش آگاهی و نگرش درباره سندرم قبل از قاعدگی بود. داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های من ویتنی، تی مستقل، تی زوج و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته­ها: دو گروه از نظر متغیرهای سن، سن منارک، شاخص توده بدنی، تحصیلات و شغل پدر و مادر، رشته تحصیلی، طبقه اجتماعی - اقتصادی، دیسمنوره و شدت آن، شدت سندرم قبل از قاعدگی، تأخیر در انجام فعالیت ‌های روزانه و غیبت از کلاس درس به دلیل سندرم قبل از قاعدگی، آگاهی و نگرش درباره سندرم قبل از قاعدگی همگن بودند. دو گروه از نظر شدت علائم روانی سندرم قبل از قاعدگی بعد از مداخله تفاوت معنی داری داشتند (005/0=p). اما از نظر شدت علائم جسمانی سندرم قبل از قاعدگی در بعد از مداخله، تفاوت معنی داری مشاهده نشد (907/0=p). نتیجه­گیری: آموزش مهارت های زندگی، شدت علائم روانی سندرم قبل از قاعدگی را کاهش می دهد.

کلمات کلیدی

آموزش؛ دانشجویان؛ سندرم قبل از قاعدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039461,
author = {شهلا نورانی سعدالدین and رقیه دادی گیوشاد and حبیب الله اسماعیلی and سپهری شاملو, زهره},
title = {بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر شدت علائم سندرم قبل از قاعدگی},
journal = {زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility},
year = {2013},
volume = {16},
number = {68},
month = {October},
issn = {1680-2993},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {آموزش؛ دانشجویان؛ سندرم قبل از قاعدگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر شدت علائم سندرم قبل از قاعدگی
%A شهلا نورانی سعدالدین
%A رقیه دادی گیوشاد
%A حبیب الله اسماعیلی
%A سپهری شاملو, زهره
%J زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility
%@ 1680-2993
%D 2013

[Download]