پژوهش های تجربی حسابداری, دوره (2), شماره (6), سال (2012-11) , صفحات (65-94)

عنوان : ( تحلیل دیدگاه حسابرسان در رابطه با عوامل موثر بر رضایت شغلی آنها )

نویسندگان: محمدعلی باقرپور ولاشانی , محمدجواد ساعی , سیداسمعیل شعنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی حسابرسان می‌باشد. بدین منظور پرسشنامه ای توسط پژوهشگران تهیه و بین حسابرسان شاغل در مؤسسات عضو جامعه ی حسابداران رسمی ایران، توزیع گردید. در تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس، T استیودنت و ضریب همبستگی اسپیرمن، استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که هشت عامل سازمانی شامل دستمزد، ارتقاء، مشارکت در تصمیم‌گیری، قدردانی، تخصصی کردن فعالیت‌های حسابرسی، ارزیابی عملکرد به شیوه مناسب، پیشرفت شخصی و فعالیت در مؤسسات حسابرسی بزرگ و شش عامل ماهیتی شامل تنوع کاری، آزادی عمل در کار حسابرسی، آگاهی از نتیجه حاصل از انجام فعالیت حسابرسی، چالشی بودن شغل حسابرسی، انعطاف پذیری در حین فعالیت حسابرسی واحساس مفید بودن، و سه عامل محیطی شامل سرپرستی، روابط اجتماعی مناسب همکاران و امنیت‌ شغلی در مؤسسات حسابرسی موجب افزایش و ابهام در شغل حسابرسی، موجب کاهش رضایت شغلی حسابرسان می-شود. همچنین، میزان تأثیر عوامل فرصت مشارکت در تصمیم‌گیری و قدردانی از حسابرسان بر رضایت شغلی با افزایش سن و تجربه حسابرسان افزایش می‌یابد. در نهایت، دیدگاه حسابرسان نسبت به عوامل موثر بر رضایت شغلی در مناطق و سطوح تحصیلی گوناگون، متفاوت بوده و حسابرسان زن و مرد در خصوص عوامل موثر بر رضایت شغلی دیدگاه یکسانی دارند.

کلمات کلیدی

, ضایت شغلی, حسابرسان, عوامل سازمانی, عوامل محیطی, ماهیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039466,
author = {باقرپور ولاشانی, محمدعلی and ساعی, محمدجواد and شعنی, سیداسمعیل},
title = {تحلیل دیدگاه حسابرسان در رابطه با عوامل موثر بر رضایت شغلی آنها},
journal = {پژوهش های تجربی حسابداری},
year = {2012},
volume = {2},
number = {6},
month = {November},
issn = {2251-8509},
pages = {65--94},
numpages = {29},
keywords = {ضایت شغلی، حسابرسان، عوامل سازمانی، عوامل محیطی، ماهیت کار.،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل دیدگاه حسابرسان در رابطه با عوامل موثر بر رضایت شغلی آنها
%A باقرپور ولاشانی, محمدعلی
%A ساعی, محمدجواد
%A شعنی, سیداسمعیل
%J پژوهش های تجربی حسابداری
%@ 2251-8509
%D 2012

[Download]