پژوهش های تجربی حسابداری, دوره (2), شماره (7), سال (2013-4) , صفحات (35-53)

عنوان : ( بررسی تأثیر اندازه و استقلال هیأت مدیره بر هزینه های نمایندگی )

نویسندگان: مهدی مرادی , مجتبی سعیدی , حمید رضا رضایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین برخی از ویژگیهای هیأتمدیره و هزینههای نمایندگی در شرکتهای پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران میباشد. نمونهای شامل 99 شرکت طی سالهای 6354 الی 6353 در سطح کل و در سطح صنایع مورد مطالعه قرار گرفته است. متغیر وابسته هزینههای نمایندگی میباشد وبرای اندازه گیری آن از نسبتهای کارایی استفاده شده است. این نسبتها عبارتند از: 6( نسبت هزینههای عملیاتی به فروش سالانه که معیاری از افراطگرایی مدیریت در انجام مخارج اختیاری است، و 1( نسبت گردش داراییها که معیاری از کیفیت مدیریت داراییهای شرکتها است. متغیرهای مستقل این پژوهش، اندازه اعضای هیأت مدیره و درصد اعضای غیر موظف نسبت به کل اعضای هیأت مدیره که نشان دهنده استقلال هیأت مدیره است در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل نشان م یدهد که بین اندازه هیات مدیره و هزینههای نمایندگی ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد ولی بین استقلال هیأت مدیره با هزینههای نمایندگی رابطه معناداری یافت نشد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: اندازه هیأت مدیره, استقلال هیأت مدیره, هزینه های نمایندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039468,
author = {مرادی, مهدی and مجتبی سعیدی and حمید رضا رضایی},
title = {بررسی تأثیر اندازه و استقلال هیأت مدیره بر هزینه های نمایندگی},
journal = {پژوهش های تجربی حسابداری},
year = {2013},
volume = {2},
number = {7},
month = {April},
issn = {2251-8509},
pages = {35--53},
numpages = {18},
keywords = {واژه های کلیدی: اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، هزینه های نمایندگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر اندازه و استقلال هیأت مدیره بر هزینه های نمایندگی
%A مرادی, مهدی
%A مجتبی سعیدی
%A حمید رضا رضایی
%J پژوهش های تجربی حسابداری
%@ 2251-8509
%D 2013

[Download]