پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (2), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (109-124)

عنوان : ( مقایسه سوگیری توجه نسبت به محرک‌های وسواسی در افراد وسواسی و عادی )

نویسندگان: سعیده آذرآئین , جواد صالحی فدردی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات پیشین درباره اینکه آیا بیماران OCD بالینی یا شبه‌بالینی، مانند افراد مبتلا به دیگر اختلالات اضطرابی، نسبت به محرک‌های مرتبط با نگرانی‌هایشان، سوگیری توجه نشان می‌دهند یا نه، یافته‌های مختلفی را بیان کرده‌اند. لذا این پژوهش به بررسی سوگیری توجه نسبت به محرک های وسواسی در یک نمونه ایرانی مبتلا به و فاقد وسواس پرداخته است. جامعه پژوهش کلیه افراد دارای نشانه‌های وسواس اجبار شهر مشهد بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف، افرادی که نمره (بالاتر از 16) متوسط و بالا در پرسش‌نامه ییل‌براون بدست آوردند، به عنوان افراد وسواسی (تعدا = 30؛ میانگین سن= 24 و انحراف استاندارد= 45/4) و افراد گروه کنترل (تعداد = 30؛ میانگین سن= 66/24 و انحراف استاندارد= 24/2) به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. در این مطالعه، افراد دارای نشانه-های OCD با آزمودنی‌های گروه کنترل در آزمون استروپ هیجانی برای محرک‌های وسواسی مقایسه شدند. نتایج بدست‌آمده از تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که افراد وسواسی در مقایسه با گروه کنترل سوگیری توجه بیشتری به محرک‌های مربوط به وسواس دارند. شاید به این دلیل که افراد وسواسی، دشواری‌هایی در نادیده گرفتن محرک‌های مربوط به آسیب شناسی‌شان دارند. این مسئله ممکن است در سبب‌شناسی و تداوم OCD دخالت داشته‌باشد.

کلمات کلیدی

, سوگیری توجه, محرک وسواسی, بیمار وسواسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039478,
author = {آذرآئین, سعیده and صالحی فدردی, جواد},
title = {مقایسه سوگیری توجه نسبت به محرک‌های وسواسی در افراد وسواسی و عادی},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2012},
volume = {2},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-6352},
pages = {109--124},
numpages = {15},
keywords = {سوگیری توجه، محرک وسواسی، بیمار وسواسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه سوگیری توجه نسبت به محرک‌های وسواسی در افراد وسواسی و عادی
%A آذرآئین, سعیده
%A صالحی فدردی, جواد
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ 2251-6352
%D 2012

[Download]