طب کار, دوره (4), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (59-65)

عنوان : ( بررسی سطح توانایی شغلی ماماهای شاغل در بیمارستان‌های دولتی و مراکز بهداشتی و درمانی شهر مشهد در سال1390 )

نویسندگان: سهیلا محمدی ریزی , معصومه کردی , محمد تقی شاکری , جواد صالحی فدردی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: توانایی شغلی کارکنان تعامل بین عوامل شغلی و فردی است که بر روی زندگی کاری افراد شاغل موثر میباشد که عامل مهمی در کیفیت و امنیت شغلی به شمار میرود. هدف از این مطالعه تعیین میزان توانایی شغلی ماماها بود. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی و بر روی 123 مامای شاغل در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد که شرایط ورود به مطالعه را داشتند از طریق نمونهگیری دو مرحلهای انجام شد. واحدهای پژوهش پرسشنامههای مربوط را تکمیل نمودند . تجزیه و تحلیل آماری با (WAIQ) به مشخصات فردی، مشخصات شغلی و شاخص توانایی شغلی نسخه 14 و آزمونهای آماری از جمله تیتست، آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی SPSS نرمافزار آماری انجام شد. 31 درصد / 0 درصد توانایی شغلی ضعیف، 73 / 38 بود. 8 /81±0/ یافتهها: میانگین و انحراف معیار توانایی شغلی ماماها 05 17 درصد توانایی شغلی عالی داشتند. همچنین مدت اشتغال با توانایی شغلی همبستگی / 49 درصد خوب و 88 / متوسط، 59 .(r= -0/431 ،P=0/ منفی داشت( 011 نتیجهگیری: توانایی شغلی ماماها در مشهد به طور کلی پایین بود که با تمهیدات خاص از قبیل تقسیم کار بین افراد به منظور کاهش بار کاری و معاینات دورهای توسط پزشک باید این میزان را افزایش داد.

کلمات کلیدی

, توانایی شغلی, ماما, بیمارستان, مرکز بهداشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039487,
author = {سهیلا محمدی ریزی and معصومه کردی and محمد تقی شاکری and صالحی فدردی, جواد},
title = {بررسی سطح توانایی شغلی ماماهای شاغل در بیمارستان‌های دولتی و مراکز بهداشتی و درمانی شهر مشهد در سال1390},
journal = {طب کار},
year = {2012},
volume = {4},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-7189},
pages = {59--65},
numpages = {6},
keywords = {توانایی شغلی، ماما، بیمارستان، مرکز بهداشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی سطح توانایی شغلی ماماهای شاغل در بیمارستان‌های دولتی و مراکز بهداشتی و درمانی شهر مشهد در سال1390
%A سهیلا محمدی ریزی
%A معصومه کردی
%A محمد تقی شاکری
%A صالحی فدردی, جواد
%J طب کار
%@ 2251-7189
%D 2012

[Download]