ششمین همایش سراسری تازه های غدد متابولیسم کودکان , 2013-08-21

عنوان : ( رابطه وزن هنگام تولد با تبحر حرکتی کودکان پیش دبستانی )

نویسندگان: دکتر عزت خداشناس , سیدرضا عطارزاده حسینی , مهدی سهرابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف: کپارت معتقد است که رشد ذهنی کودک با کنترل حرکات شروع می شود و مراحلی چون کشف منظم، ادراک مسائل، ترکیب و تکمیل دریافت های حسی و در پایان تشکیل مفاهیم را طی می کند و هر مرحله از مرحله پیشین کامل-تر و پیچید ه تر است. کودکان عادی مراحل را به سادگی و به ترتیب درست طی می کنند اما در مراحل رشد کودکان دارای اختلال از جمله وزن کم هنگام تولد، تأخیری رخ می دهد. برخی شواهد نشان داده اند که بین وزن کم هنگام تولد و کنترل حرکات ممکن است رابطه وجود داشته باشد. لذا محققین به بررسی رابطۀ بین وزن هنگام تولد با تبحر حرکتی کودکان پیش دبستانی پرداختند. روش کار: تعداد 71 کودک بین سنین 5 تا 6 سال به صورت تصادفی خوشه ای از میان کودکان پیش دبستانی مهد کودک های خصوصی شهر مشهد انتخاب شدند. ابتدا وزن هنگام تولد کودکانی که کمتر از 2500 گرم داشتند ثبت گردید، سپس با کمک آزمون برنیکز اوزولتسکی، تبحر حرکتی آنها ارزیابی گردید. نتایج تحقیق با استفاده از روش همبستگی گشتاوری پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد که بین وزن هنگام تولد و نمره تبحر حرکتی مستقل از جنسیت رابطۀ معنی داری وجود دارد. به عبارتی با افزایش یا کاهش متغیر وزن، احتمالاً نمرۀ تبحر حرکتی آنها افزایش یا کاهش می یابد (Rxy= ./355 ؛R2=. /126؛ P=. /002). سطح همپوشانی متغیر وزن و نمره تبحر حرکتی آنها 6/12 درصد است. به عبارتی 6/12 درصد تغییرات وزن با تغییرات نمرۀ تبحر حرکتی کودکان هم سو می باشد. نهایتاً می توان نتیجه گرفت که وزن هنگام تولد شاخص نسبتاً مناسبی برای برآورد عملکرد ادراکی ـ حرکتی کودکان خواهد بود. نتیجه گیری کلی: کودکانی که از وزن هنگام تولد کمتری برخوردارند، احتمال بیشتری وجود دارد که از تبحر حرکتی کمتری برخوردار باشند.

کلمات کلیدی

, وزن هنگام تولد, تبحر حرکتی, آزمون برنیکز اوزولتسکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039492,
author = {دکتر عزت خداشناس and عطارزاده حسینی, سیدرضا and سهرابی, مهدی},
title = {رابطه وزن هنگام تولد با تبحر حرکتی کودکان پیش دبستانی},
booktitle = {ششمین همایش سراسری تازه های غدد متابولیسم کودکان},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {وزن هنگام تولد، تبحر حرکتی، آزمون برنیکز اوزولتسکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه وزن هنگام تولد با تبحر حرکتی کودکان پیش دبستانی
%A دکتر عزت خداشناس
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A سهرابی, مهدی
%J ششمین همایش سراسری تازه های غدد متابولیسم کودکان
%D 2013

[Download]