ششمین همایش سراسری تازه های غدد متابولیسم کودکان , 2013-08-21

عنوان : ( رابطه وزن هنگام تولد با عملکرد شناختی کودکان پیش دبستانی )

نویسندگان: دکتر عزت خداشناس , سیدرضا عطارزاده حسینی , مهدی سهرابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف: وزن هنگام تولد یکی از عوامل پیش بینی کنندۀ میزان سلامت و تکامل بعدی نوزادان است. از طرفی وزن نوزاد هنگام تولد به عواملی مثل نژاد، وضع اقتصادی خانواده، جثه والدین، تعداد زایمان های مادر و ارتفاع محل سکونت بستگی دارد. تحقیقات نشان داده است که کودکانی که از وزن بسیار کم هنگام تولد رنج می برند از ضریب هوشی پایین تری نسبت به کودکان طبیعی برخوردارند. البته این رابطه احتمالاً هرچه از وزن طبیعی بیشتر فاصله گرفته می شود قوی تر است. لذا پژوهشی جهت بررسی رابطۀ بین وزن هنگام تولد با عملکرد شناختی کودکان پیش دبستانی به عمل آمد. روش کار: تعداد 71 کودک بین سنین 5 تا 6 سال به صورت تصادفی خوشه ای از میان کودکان پیش دبستانی مهد کودک های خصوصی شهر مشهد انتخاب شدند. ابتدا وزن هنگام تولد کودکان کمتر از 2500 گرم داشتند ثبت گردید، سپس با کمک آزمون هوش ریون، عملکرد شناختی آنها ارزیابی گردید. نتایج تحقیق با استفاده از روش همبستگی گشتاوری پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد که بین وزن هنگام تولد و نمره هوش ریون مستقل از جنسیت رابطۀ معنی داری وجود دارد. به عبارتی با افزایش یا کاهش متغیر وزن، احتمالاً نمرۀ هوش آنها افزایش یا کاهش می یابد (Rxy= ./366 ؛R2=. /134؛ P=. /002). سطح همپوشانی متغیر وزن و نمره هوش آنها 4/13 درصد است. به عبارتی 4/13 درصد تغییرات وزن با تغییرات نمرۀ هوش کودکان هم سو می باشد. نهایتاً می توان نتیجه گرفت که وزن هنگام تولد شاخص نسبتاً مناسبی برای برآورد عملکرد شناختی کودکان خواهد بود. نتیجه گیری کلی: کودکانی که از وزن هنگام تولد کمتری برخوردارند، احتمال بیشتری وجود دارد که از هوش شناختی کمتری برخوردار باشند.

کلمات کلیدی

, وزن هنگام تولد, عملکرد شناختی, آزمون هوش ریون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039493,
author = {دکتر عزت خداشناس and عطارزاده حسینی, سیدرضا and سهرابی, مهدی},
title = {رابطه وزن هنگام تولد با عملکرد شناختی کودکان پیش دبستانی},
booktitle = {ششمین همایش سراسری تازه های غدد متابولیسم کودکان},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {وزن هنگام تولد، عملکرد شناختی، آزمون هوش ریون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه وزن هنگام تولد با عملکرد شناختی کودکان پیش دبستانی
%A دکتر عزت خداشناس
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A سهرابی, مهدی
%J ششمین همایش سراسری تازه های غدد متابولیسم کودکان
%D 2013

[Download]