مطالعات معماری ایران, دوره (1), شماره (4), سال (2014-2) , صفحات (5-22)

عنوان : ( بازاندیشی مفهوم سکونت در معماری )

نویسندگان: جعفر طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مفهوم عام سکونت یا بودن انسان در زمین و محیط متناسب با آن، پاسخ های معمارانۀ گوناگونی در اندیشۀ سنّت و مدرن داشته است. با وجود این تاکنون، شناخت چیستی سکونت و معنای خاص آن آرامش، همچنان از چالش های نظری در حوزۀ ارتباط انسان و محیط بوده است. در این مقاله، از منظر حکمت اسلامی، سرشت سکونت نفس انسان در ارتباط با عالم حس و تعلق آن به عالم خیال، بازاندیشی می شود. این بازاندیشی یا طرح مقدماتی گفتمانی درباب سکونت، در پی دو هدف است: اول، پرده برداری از سرشت آنچه سکونت و سکنی گزینی خوانده می شود. دوم، شناخت و بازیابی وادی از یادرفتۀ خیال در معماری و زمینه های سکونت خیالی انسان در زمین است. برای این منظور، مطالعۀ حاضر با رویکردی تحلیلی و تبارشناسی واژگان می کوشد نشان دهد که نفس به اعتبار سرشت بینابینی یا خیالی ‌ـ به‌معنی ساحتی میان دو چیز جدا از هم که دارای ویژگی هر دو طرف است‌ـ در عالمی از جنس خود، یعنی عالم خیال، سکونت می کند. در واقع، این عالم به مانند نفس و خیال، عالمی درونی و اجتماعی از زوجین برای یادآوری ادواری سکونت نخستین آدمی در عالم ملکوت نفس است؛ اما این محیط به رغم برخی وجوه اشتراک، با اندیشۀ ساخت تمثیلی بهشت در زمین مناسبت ندارد. به عبارتی، هدف اصلی از ساختن این محیط، بازنمایی عالم نفس برای مراقبت و نگهداری از چهارگانۀ زوجیّت، ذکر، خیال و سکونت انسان است؛ بنابراین از این منظر، سکونت نفس انسان با تعادل و وحدتِ مفاهیم و پدیدارهای دوگانۀ متضاد و در عین‌ حال همسان در زیست جهان انسان ، طبیعت و معماری به دست خواهد آمد.

کلمات کلیدی

, سکونت, نفس, عالم خیال, زوجیّت, ذکر, آبادی, معماری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039495,
author = {طاهری, جعفر},
title = {بازاندیشی مفهوم سکونت در معماری},
journal = {مطالعات معماری ایران},
year = {2014},
volume = {1},
number = {4},
month = {February},
issn = {2252-0635},
pages = {5--22},
numpages = {17},
keywords = {سکونت، نفس، عالم خیال، زوجیّت، ذکر، آبادی، معماری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازاندیشی مفهوم سکونت در معماری
%A طاهری, جعفر
%J مطالعات معماری ایران
%@ 2252-0635
%D 2014

[Download]