زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (7), شماره (2), سال (2013-3) , صفحات (87-107)

عنوان : ( بررسی پاره ای از مشکلات زبانی دانش آموزان دوزبانه کردی زبان-فارسی زبان شهر ایلام و ارائه برخی رویکردهای اصلاحی )

نویسندگان: امیر کریمی پور , محمود الیاسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افراد دوزبانه درصد بالایی از جمعیّت جهان را تشکیل می دهند؛ در عین حال، این گویشوران در بسیاری از کشورها ازجمله ایران با مشکلات زبانی فراوانی روبه رو هستند. این امر در به کارگیری نقش ارتباطی زبان آشکارتر است؛ به بیان دیگر، دانش آموزان دوزبانه در تعاملات زبانی (به ویژه در زبان دوم( با اطرافیان احساس ضعف می کنند. در این پژوهش برخی از جنبه های ارتباطی مربوط به تولید زبانی تعدادی از دانش آموزان دوزبانه کردی زبان-فارسی زبان شهرایلام از طریق مهارت قصّه گویی که دارای کاربردی کاملاً دوسویه و به تبع آن مهارتی ارتباطی است، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که این دانش آموزان در به کارگیری بسیاری از جنبه های ارتباطی در زبان فارسی، به عنوان زبان دوّم، با مشکلات کلامی عدیده ای روبه رو هستند و با گذشت دو سال در مدرسه، پیشرفت چشمگیری در آنان مشاهده نمی شود. یکی از علل اصلی این عدم پیشرفت را شاید بتوان به نظام آموزش دوزبانه رایج در ایران، یعنی روش موسوم به ”غوطه وری با هدف همگون سازی“ نسبت داد.

کلمات کلیدی

, زبان کردی, زبان ارتباطی, آموزش دوزبانه, روش غوطه وری با هدف همگون سازی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039503,
author = {کریمی پور, امیر and الیاسی, محمود},
title = {بررسی پاره ای از مشکلات زبانی دانش آموزان دوزبانه کردی زبان-فارسی زبان شهر ایلام و ارائه برخی رویکردهای اصلاحی},
journal = {زبانشناسی و گویش های خراسان},
year = {2013},
volume = {7},
number = {2},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۷۲۳۳},
pages = {87--107},
numpages = {20},
keywords = {زبان کردی، زبان ارتباطی، آموزش دوزبانه، روش غوطه وری با هدف همگون سازی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پاره ای از مشکلات زبانی دانش آموزان دوزبانه کردی زبان-فارسی زبان شهر ایلام و ارائه برخی رویکردهای اصلاحی
%A کریمی پور, امیر
%A الیاسی, محمود
%J زبانشناسی و گویش های خراسان
%@ ۲۰۰۸-۷۲۳۳
%D 2013

[Download]