زیست شناسی ایران, دوره (21), شماره (5), سال (2009-1) , صفحات (918-930)

عنوان : ( بررسی نرم افزاری و استفاده همزمان از اینترونهای 1 و 2 ژن بتاگلوبین انسانی با هدف افزایش بیان فاکتور 9 انعقادی انسان )

نویسندگان: علی اکبر حداد مشهد ریزه , علیرضا زمردی پور , سید جواد حسینی , فرزانه صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همواره افزایش بیان پروتئینهای نوترکیب با استفاده از عناصر تنظیمی با نقش افزاینده مورد توجه محققان بوده است. در این راستا اینترونها می توانند بعنوان عاملی در جهت افزایش بیان ژن بکار گرفته شوند. ژن بتاگلوبین انسانی دارای دو اینترون بطولهای 130 و 850 جفت باز است که نقش کلیدی آنها در کیفیت و کمیت بیان ژن مربوطه نشان داده شده است. بررسی های نرم افزاری این اینترونها نیز نشان از وجود برخی عناصر کنترلی و افزایندة بیان در این اینترونها دارد که آنها را در بالا بردن بیان پروتئینهای نوترکیب کارآمد می سازد. بر این اساس با هدف تولید انبوه فاکتور 9 نوترکیب سازه ای مجهز به اینترونهای این ژن در وکتور ( ساخته شد. در سازة نوترکیب ساخته شده اینترونهای 1 و 2 ژن بتاگلوبین بترتیب درحدواسط اگزونهای ( 2 و 1 pcDNA بیانی 3 ژن فاکتور 9 قرار گرفت. بمنظور بررسی اثر اینترونهای ژن بتا گلوبین با هدف مقایسه، سازه ای نوترکیب cDNA ( و ( 3 و 2 (Chinese Hamster ژن فاکتور 9 ساخته شد. پس از تأیید صحت سازه های نوترکیب ساخته شده، سلولهای cDNA واجد با روش لیپوفکشن تحت ترانسفکشن با سازه های نوترکیب قرار گرفت. محیط کشت سلولهای ترانسفکت Ovary cells) CHO شده (پس از 48 و 72 ساعت) بمنظور آشکار سازی بیان پروتین نوترکیب فاکتور 9 انسانی جمع آوری و با آزمایش یک مرحله ای انعقاد بر روی پلاسمای فاقد فاکتور 9 بررسی شد. نتایج بدست آمده در مقایسه با کنترلها (سلولهای ترانسفکت شده با و سلولهای ترانسفکت نشده) نشان داد که فاکتور 9 توسط سلولهای ترانسفکت شده با سازه های نوترکیب بیان شده pCDNA3 است. مقایسه میزان بیان دو گروه سلولهای ترانسفکت شده با سازه های نوترکیب که بر اساس زمان انعقاد ناشی از محیط کشت فاکتور 9 مجهز به cDNA سلولهای ترانسفکت شده بدست آمد، نشانگر افزایش بیان توسط سلولهای حاوی مولکولهای اینترونهای ژن بتاگلوبین است.

کلمات کلیدی

, عناصر تنظیمی, اینترون, ژن بتا گلوبین انسانی, فاکتور 9 انعقاد خون انسانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039508,
author = {حداد مشهد ریزه, علی اکبر and علیرضا زمردی پور and سید جواد حسینی and فرزانه صابونی},
title = {بررسی نرم افزاری و استفاده همزمان از اینترونهای 1 و 2 ژن بتاگلوبین انسانی با هدف افزایش بیان فاکتور 9 انعقادی انسان},
journal = {زیست شناسی ایران},
year = {2009},
volume = {21},
number = {5},
month = {January},
issn = {2008-9406},
pages = {918--930},
numpages = {12},
keywords = {عناصر تنظیمی، اینترون، ژن بتا گلوبین انسانی، فاکتور 9 انعقاد خون انسانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نرم افزاری و استفاده همزمان از اینترونهای 1 و 2 ژن بتاگلوبین انسانی با هدف افزایش بیان فاکتور 9 انعقادی انسان
%A حداد مشهد ریزه, علی اکبر
%A علیرضا زمردی پور
%A سید جواد حسینی
%A فرزانه صابونی
%J زیست شناسی ایران
%@ 2008-9406
%D 2009

[Download]