انرژی ایران, دوره (16), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (103-116)

عنوان : ( ساخت سیستم فتوولتائیک/حرارتی با بکارگیری لوله‌های گرمایی از نوع ترموسیفون )

نویسندگان: میثم مرادقلی , سیدمصطفی نوعی باغبان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در کنار سیستم‌های فتوولتائیک که انرژی تابشی خورشید را مستقیماً به برق تبدیل می کنند، سیستم های فتوولتائیک/حرارتی قابلیت تولید همزمان برق و گرما را دارند. در این تحقیق، یک سیستم فتوولتائیک/حرارتی ساخته شده که از ترموسیفون‌هایی (لوله های گرمایی بدون فتیله) برای خنک کردن پانل فتوولتائیک در آن استفاده شده است. متانول با توجه به فشار بخار مناسب در بازه دمایی آزمایش‌ها به عنوان سیال عامل ترموسیفون‌ها به کار گرفته شد. نسبت پر شدن سیال عامل، به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای موثر بر عملکرد ترموسیفون، در آزمایش‌ها در مقادیر مختلف این پارامتر صورت گرفت. در بهترین نسبت پر شدن یعنی 50 درصد در طول مدت آزمایش سیستم فتوولتائیک/حرارتی به طور متوسط 67/5 درصد توان بیشتری در مقایسه با سیستم فتوولتائیک تولید نمود. همچنین سیستم فتوولتائیک/حرارتی به طور متوسط 35/16درصد راندمان حرارتی تولید نمود.

کلمات کلیدی

, سیستم فتوولتائیک/حرارتی, ترموسیفون, نسبت پرشدن, خنک کردن پانل فتوولتائیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039512,
author = {مرادقلی, میثم and نوعی باغبان, سیدمصطفی},
title = {ساخت سیستم فتوولتائیک/حرارتی با بکارگیری لوله‌های گرمایی از نوع ترموسیفون},
journal = {انرژی ایران},
year = {2013},
volume = {16},
number = {1},
month = {June},
issn = {1028-3706},
pages = {103--116},
numpages = {13},
keywords = {سیستم فتوولتائیک/حرارتی، ترموسیفون، نسبت پرشدن، خنک کردن پانل فتوولتائیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساخت سیستم فتوولتائیک/حرارتی با بکارگیری لوله‌های گرمایی از نوع ترموسیفون
%A مرادقلی, میثم
%A نوعی باغبان, سیدمصطفی
%J انرژی ایران
%@ 1028-3706
%D 2013

[Download]