تازه های علوم شناختی, دوره (15), شماره (4), سال (2014-2) , صفحات (53-63)

عنوان : ( آموزش حافظه کاری، برنامه آموزش والدینی بارکلی و ترکیب این دو مداخله بر بهبود حافظه کاری کودکان مبتلا به ADHD )

نویسندگان: زهرا حسین زاده ملکی , علی مشهدی , عاطفه سلطانی فر , فاطمه محرری , علی غنائی چمن آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی درمان آموزش حافظه کاری، آموزش والدینی بارکلی و ترکیب این دو مداخله بر کاهش نشانه های بالینی ADHD انجام گرفت. روش: بدین منظور تعداد 36 شرکت کننده مبتلا به ADHD که در سنین 6 تا 12 سال قرار داشتند به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. تشخیص ADHD با استفاده از مقیاس درجه بندی SNAP–IV، CBCL ، مصاحبه بالینی و مصاحبه تخصصی فوق تخصص روان پزشکی صورت گرفت. آزمون هوش وکسلر کودکان- فرم چهارم جهت همتاسازی شرکت کنندگان از نظر هوشی انجام شد. سپس کودکان به صورت تصادفی در سه گروه درمان آموزش حافظه کاری، درمان آموزش والدینی و درمان ترکیبی جای دهی شدند. درمان آموزش حافظه کاری با استفاده از نرم افزار آموزش حافظه کاری ارائه گردید. درمان آموزش والدینی نیز بر اساس الگوی آموزش والدینی بارکلی صورت گرفت. هر دو روش درمانی در گروه ترکیبی مورد استفاده واقع شد. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA) صورت گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه درمان ترکیبی با دو گروه دیگر در متغیرهای آزمون ری، بنتون و حافظه وکسلر وجود دارد(05/0 P<). بر این اساس در فرم A آزمون ری تفاوت معناداری بین گروه درمان ترکیبی و گروه آموزش حافظه کاری وجود داشت (05/0 P<)، این تفاوت بین گروه درمان ترکیبی و گروه آموزش والدینی نیز معنادار بود (05/0 P<). در زمینه فرم B این آزمون هم تفاوت معناداری بین گروه درمان ترکیبی و گروه آموزش حافظه کاری وجود داشت (001/0 P <)، این تفاوت بین گروه درمان ترکیبی و گروه آموزش والدینی نیز معنادار بود (001/0 P<). در بهبود حافظه کاری فرم A آزمون بنتون تفاوت معناداری بین گروه درمان ترکیبی و گروه آموزش حافظه کاری وجود داشت (01/0 P<)، این تفاوت بین گروه درمان ترکیبی و گروه آموزش والدینی نیز معنادار بود (001/0 P<). در فرم D این آزمون هم تفاوت معناداری بین گروه درمان ترکیبی و گروه آموزش حافظه کاری مشاهده شد (01/0 P<)، این تفاوت بین گروه درمان ترکیبی و گروه آموزش والدینی نیز معنادار بود (001/0 P<). در بخش حافظه شنیداری رو به جلو آزمون وکسلر تفاوت معناداری بین گروه درمان ترکیبی و گروه آموزش حافظه کاری وجود داشت (001/0 P<)، این تفاوت بین گروه درمان ترکیبی و گروه آموزش والدینی نیز معنادار بود (001/0 P<). در بخش حافظه شنیداری معکوس آزمون وکسلر، تفاوت معناداری بین گروه درمان ترکیبی و گروه آموزش حافظه کاری مشاهده شد (01/0 P<)، این تفاوت بین گروه درمان ترکیبی و گروه آموزش والدینی نیز معنادار بود (001/0 P<). نتایج حافظه دیداری رو به جلو آزمون وکسلر، دارای تفاوت معناداری بین گروه درمان ترکیبی و گروه آموزش حافظه کاری بود (01/0 P<)، این تفاوت بین گروه درمان ترکیبی و گروه آموزش والدینی نیز معنادار بود (001/0 P<). اما نتایج حافظه دیداری معکوس آزمون وکسلر تنها بین گروه درمان ترکیبی و گروه آموزش والدینی از تفاوت معناداری برخوردار بود(01/0 P) این تفاوت بین گروه درمان ترکیبی و گروه آموزش حافظه کاری معنادار نبود (05/0 P). نتیجه گیری: نتایج نشان داد که درمان ترکیبی با رویکرد جدید (آموزش والدینی همراه با آموزش حافظه کاری به صورت توام) که نخستین روش آن بر بهبود عوامل محیطی ADHDتاثیر گذار بوده و دومین روش آن بر کنش وری حافظه کاری کودکان که از به طور خاص موثر می باشد می تواند به صورت ترکیبی منجر به بهبود حافظه کاری که از مولفه های اصلی اختلال کودکان مبتلا به ADHD است گردد

کلمات کلیدی

, اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی(ADHD), آموزش والدینی, آموزش حافظه کاری, درمان ترکیبی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039513,
author = {زهرا حسین زاده ملکی and مشهدی, علی and عاطفه سلطانی فر and فاطمه محرری and غنائی چمن آباد, علی},
title = {آموزش حافظه کاری، برنامه آموزش والدینی بارکلی و ترکیب این دو مداخله بر بهبود حافظه کاری کودکان مبتلا به ADHD},
journal = {تازه های علوم شناختی},
year = {2014},
volume = {15},
number = {4},
month = {February},
issn = {1561-4174},
pages = {53--63},
numpages = {10},
keywords = {اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی(ADHD)، آموزش والدینی، آموزش حافظه کاری، درمان ترکیبی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آموزش حافظه کاری، برنامه آموزش والدینی بارکلی و ترکیب این دو مداخله بر بهبود حافظه کاری کودکان مبتلا به ADHD
%A زهرا حسین زاده ملکی
%A مشهدی, علی
%A عاطفه سلطانی فر
%A فاطمه محرری
%A غنائی چمن آباد, علی
%J تازه های علوم شناختی
%@ 1561-4174
%D 2014

[Download]