رخساره های رسوبی, دوره (5), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (101-110)

عنوان : ( زیست چینه نگاری بالاترین بخش رسوبات دریایی ائوسن بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در دامنه های جنوبی پهنه ساختاری بینالود، آبادی قلعه وزیر (قلعه بازار) )

نویسندگان: آبرادات مافی , علیرضا عاشوری , ابراهیم قاسمی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نهشتههای دوره پالئوژن در دامنههای جنوبی پهنه ساختاری بینالود از گسترش قابل توجهی برخوردار است . در 45 کیلو متری جنوب خاوری شهرستان نیشابور و در یک کیلومتری خاورآبادی قلعه وزیر (قلعه بازار) گذر رسوبات دریایی ائوسن به نهشتههای قرمز رنگ قارهای ائوسن الیگوسن به صورت ناپیوستگی فرسایشی مشخص میباشد. به منظور تعیین سن بالاترین بخش رسوبات دریایی ائوسن تعداد 24 نمونه ج هت مطالعه بر روی محتوی نانوفسیلهای آهکی آن به طور سیستماتیک برداشت گردید. در این بررسی تعداد 10 جنس و 22 گونه از اشکال مختلف نانوفسیلهای آهکی شناسایی شد و بر اساس محدوده زیست چینهای گونههای شاخص سن ائوسن میانی (لوتسین پسین) برای بالاترین حد توالی رسوبی دریایی ائوسن منطقه پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, پالئوژن, پهنه ساختاری بینالود, رسوبات دریایی ائوسن, لوتسین.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039515,
author = {مافی, آبرادات and عاشوری, علیرضا and ابراهیم قاسمی نژاد},
title = {زیست چینه نگاری بالاترین بخش رسوبات دریایی ائوسن بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در دامنه های جنوبی پهنه ساختاری بینالود، آبادی قلعه وزیر (قلعه بازار)},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2012},
volume = {5},
number = {1},
month = {September},
issn = {۲۰۰۸-۷۸۷X},
pages = {101--110},
numpages = {9},
keywords = {پالئوژن، پهنه ساختاری بینالود، رسوبات دریایی ائوسن، لوتسین.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست چینه نگاری بالاترین بخش رسوبات دریایی ائوسن بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در دامنه های جنوبی پهنه ساختاری بینالود، آبادی قلعه وزیر (قلعه بازار)
%A مافی, آبرادات
%A عاشوری, علیرضا
%A ابراهیم قاسمی نژاد
%J رخساره های رسوبی
%@ ۲۰۰۸-۷۸۷X
%D 2012

[Download]