دومین همایش ملی فناوری های نوین در کنترل آلودگی های زیست محیطی , 2013-11-20

عنوان : ( بررسی تأثیر کلرید فریک، پلی آلومینیوم کلرید تجارتی و اوزوناسیون در سیستم تصفیه خانه فاضلاب صنعتی دارویی به منظور کاهش پارامترهای زیست محیطی )

نویسندگان: آزاده شیرافکن , سیدمصطفی نوعی باغبان , نوید رمضانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش سعی شده است تا به مطالعه و بررسی اثرمنعقدکننده های مختلف از جمله آلوم، کلرید فریک و پلی آلومینیوم-کلریددر حذف کدورت فاضلاب حاصل از یک کارخانه تولید محصولات دارویی پرداخته شود تا از این طریق برتری کیفیت منعقدکننده پلی آ لومینیوم کلرید اثبات گردد.تعیین بهترین نوع عملکرد در بین این سه ماده از طریق تست جار صورت گرفته است. با انتخاب بهترین نوع منعقدکننده و انجام مراحل تصفیه از قبیل انعقادسازی، ته نشینی و فیلتراسیون توسط مناسب ترین منعقدکننده،به بررسی پارامترهای زیست محیطی از جملهpH،COD، EC، TSS، TDS و TS و فلزاتی از قبیل آهن، مس، روی و نیکل پرداخته شده است. نتایج به دست آمدهاز این منعقدکننده با نتایج حاصل از منعقدکننده مورد استفاده در واحد تصفیه کارخانه تولیدی یعنی کلریدفریک مورد مقایسه قرار گرفته و برای این مسیر از تصفیه نیز روند تغییرات پارامترهای زیست محیطی اندازه گیری شده است. به منظور بهبود نتایج این دو مسیر از تصفیه، فرآیند اوزوناسیون بر روی پساب انجام شده و تأثیر این ماده اکسیدکننده قوی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها نیز خروجی به دست آمده با ترکیب سدیم سولفید مورد واکنش قرار می گیرد. در بین هریک از مراحل انعقادسازی، اوزوناسیون و اضافه نمودن سدیم سولفید پارامترهای زیست محیطی اندازه گیری شده است.

کلمات کلیدی

, تصفیه فاضلاب, انعقاد و لخته سازی, پلی آلومینیوم کلرید, اوزوناسیون, پارامترهای زیست محیطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039520,
author = {شیرافکن, آزاده and نوعی باغبان, سیدمصطفی and رمضانیان, نوید},
title = {بررسی تأثیر کلرید فریک، پلی آلومینیوم کلرید تجارتی و اوزوناسیون در سیستم تصفیه خانه فاضلاب صنعتی دارویی به منظور کاهش پارامترهای زیست محیطی},
booktitle = {دومین همایش ملی فناوری های نوین در کنترل آلودگی های زیست محیطی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تصفیه فاضلاب، انعقاد و لخته سازی، پلی آلومینیوم کلرید، اوزوناسیون، پارامترهای زیست محیطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر کلرید فریک، پلی آلومینیوم کلرید تجارتی و اوزوناسیون در سیستم تصفیه خانه فاضلاب صنعتی دارویی به منظور کاهش پارامترهای زیست محیطی
%A شیرافکن, آزاده
%A نوعی باغبان, سیدمصطفی
%A رمضانیان, نوید
%J دومین همایش ملی فناوری های نوین در کنترل آلودگی های زیست محیطی
%D 2013

[Download]