شیمی و مهندسی شیمی ایران, دوره (32), شماره (3), سال (2014-3) , صفحات (31-38)

عنوان : ( بررسی تجربی عملکرد نانوسیال اکسیدمس- استون برراندمان حرارتی یک ترموسیفون دوفازی بسته )

نویسندگان: سیدحسین نوعی باغبان , فرزانه حریری دیبا , سیدمصطفی نوعی باغبان , نجمه حسینقلی زاده , سعید زینالی هریس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لوله گرمایی و ترموسیفون دوفازی بسته تکنولوژی های جدید در انتقال حرارت هستند، شامل لوله ای بسته تحت خلأ که با مقدار معینی از سیال یا نانوسیال پر شده‌اند. نانوسیالات سوسپانسیون ذرات جامد در یک سیال پایه بوده که محیط جدیدی برای انتقال حرارت در تجهیزات حرارتی به شمار می‌آیند. مطالعه حاضر تاثیر نانوسیال اکسیدمس-استون را برعملکرد حرارتی یک ترموسیفون دوفازی بسته بررسی می‌کند. نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد در اکثر غلظت‌ها کاهش راندمان نسبت به سیال پایه خالص وجود دارد به جزدر غلظت 1% که افزایش کمی در راندمان ترموسیفون مشاهده می شود. همچنین مقاومت گرمایی در دو غلظت 5/0 و 1% نسبت به سیال پایه کاهش می یابد و در نهایت در غلظت 1% تاثیر درصد پرشدن برای دو نسبت 60% و 35% نیز بررسی گردید.

کلمات کلیدی

, ترموسیفون دوفازی بسته, نانوسیال, اکسید مس, استون, نسبت پرشدن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039529,
author = {نوعی باغبان, سیدحسین and حریری دیبا, فرزانه and نوعی باغبان, سیدمصطفی and نجمه حسینقلی زاده and زینالی هریس, سعید},
title = {بررسی تجربی عملکرد نانوسیال اکسیدمس- استون برراندمان حرارتی یک ترموسیفون دوفازی بسته},
journal = {شیمی و مهندسی شیمی ایران},
year = {2014},
volume = {32},
number = {3},
month = {March},
issn = {1022-7768},
pages = {31--38},
numpages = {7},
keywords = {ترموسیفون دوفازی بسته- نانوسیال- اکسید مس- استون- نسبت پرشدن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تجربی عملکرد نانوسیال اکسیدمس- استون برراندمان حرارتی یک ترموسیفون دوفازی بسته
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%A حریری دیبا, فرزانه
%A نوعی باغبان, سیدمصطفی
%A نجمه حسینقلی زاده
%A زینالی هریس, سعید
%J شیمی و مهندسی شیمی ایران
%@ 1022-7768
%D 2014

[Download]