پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (157-163)

عنوان : ( اثر سطوح مختلف برگ درخت عناب بر مصرف خوراک، متابولیتهای خون، تولید و ترکیبات شیر بزهای کرکی )

نویسندگان: مسلم باشتنی , محمد رضا تهرانی , عباسعلی ناصریان , محمد حسن فتحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر تغذیه سطوح مختلف برگ عناب برتولید و ترکیب شیر، برخی خصوصیات تخمیری شکمبه، فراسنجه های خونی 28 کیلوگرم و روزهای /59±3/ و ماده خشک مصرفی در بزهای کرکی انجام شد. برای این منظور از 27 راس بز شیرده کرکی با میانگین وزنی 18 60 استفاده شد. بزها به طور تصادفی در هر یک از سه تیمار در قالب طرح آزمایشی کاملا تصادفی قرار داده شدند . جیره های آزمایشی ± شیردهی 12 7 درصد برگ عناب و 3- جیره حاوی 15 درصد برگ عناب بود . بزها با جیره کاملا / شامل: 1- جیره شاهد (بدون برگ عناب) ، 2- جیره حاوی 5 و pH ، مخلوط دو بار در روز تغذیه شدند و آب در تمام دوره آزمایش به صورت آزاد در دسترس دام ها بود . نمونه گیری برای تعیین ترکیبات شیر نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه و پارامترهای خون در روزهای 30 و 60 دوره آزمایش صورت گرفت. ماده خشک مصرفی و تولید شیر به صورت روزانه و نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه بزهای تغذیه شده با جیره های pH میانگین .(P<0/ اندازه گیری شد. اثر جیره بر ماده خشک مصرفی معنی دار بود ( 05 بود. استفاده از سطوح (P<0/ 7 درصد برگ عناب در مقایسه با سایر جیره ها بالاتر ( 05 / آزمایشی تحت تاثیر جیره ها قرار نگرفت. تولید شیر در جیره 5 نتیجه گرفته .(P<0/ مختلف برگ عناب تاثیری بر روی ترکیبات شیر نداشت. غلظت گلوکز و اوره خون تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرارگرفت ( 05 شد استفاده از برگ درخت عناب بعنوان بخشی از علوفه جیره اثر مثبت روی تولید شیر داشت و ترکیبات شیر را تحت تاثیر قرار نداد.

کلمات کلیدی

, برگ عناب, تولید و ترکیبات شیر, متابولیت های خون, بز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039531,
author = {مسلم باشتنی and محمد رضا تهرانی and ناصریان, عباسعلی and محمد حسن فتحی},
title = {اثر سطوح مختلف برگ درخت عناب بر مصرف خوراک، متابولیتهای خون، تولید و ترکیبات شیر بزهای کرکی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2013},
volume = {5},
number = {2},
month = {September},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {157--163},
numpages = {6},
keywords = {برگ عناب، تولید و ترکیبات شیر، متابولیت های خون، بز شیرده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سطوح مختلف برگ درخت عناب بر مصرف خوراک، متابولیتهای خون، تولید و ترکیبات شیر بزهای کرکی
%A مسلم باشتنی
%A محمد رضا تهرانی
%A ناصریان, عباسعلی
%A محمد حسن فتحی
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2013

[Download]