لسان مبین, دوره (9), شماره (9), سال (2013-1) , صفحات (83-104)

عنوان : ( بررسی نمادهای خیزش در سروده های خلیل حاوی )

نویسندگان: احمد رضا حیدریان شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلیل حاوی، شاعر وجودگرای معاصرعرب در بسیاری از سروده عای خویش به شکل وسیعی از نمادهای خیزش یعنی آن دسته از نمادهایی که تصویرگر خیزش، زندگی دوباره و نوزایی پس از مرگ می باشند، بهره گرفته است و از این جهت بسیاری، وی را نخستین سراینده ی سرودهای خیزش دانسته اند؛ وی شاعری است درد آشنا و آگاه از تراژدی عرب های عصر حاضر و فرهنگ در حال انحطاط آنان و مهمترین دغدغه‌ی ذهنی اش به خیزش دوباره ی فرهنگ و مدنیت شرق به طور کلی و بویژه فرهنگ عربی معطوف می گردد و می کوشد تا تجربه‌ی شاعرانه‌ی عمیق و تکامل یافته ی خویش را در پوشش رمز و اسطوره و بویژه با بکارگیری نمادهای خیزش بازگوید و به احیای دوباره ی فرهنگ اصیل ساکنان مشرق زمین و ترک فرهنگ و اندیشه ی مادیگرای غرب فرا خواند؛ تحقق آرمان خیزش بر اساس سروده های این شاعر، گاه آسان و دست یافتنی است، گاه دشوار و در برخی موارد نیز ناممکن و نیازمند معجزه. نویسندگان در این نوشتار، بر آنند تا پس از ارائه‌ی تعریفی کوتاه از نماد و اسطوره، سه گونه از نمادهای خیزش مورد استفاده در سروده های خلیل حاوی را که عبارت اند از: نمادهای دینی، نمادهای طبیعی و نمادهای اساطیری مورد واکاوی قرار دهند.

کلمات کلیدی

, ماد, اسطوره, خیزش, خلیل حاوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039536,
author = {حیدریان شهری, احمد رضا },
title = {بررسی نمادهای خیزش در سروده های خلیل حاوی},
journal = {لسان مبین},
year = {2013},
volume = {9},
number = {9},
month = {January},
issn = {2355-8002},
pages = {83--104},
numpages = {21},
keywords = {ماد، اسطوره، خیزش، خلیل حاوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نمادهای خیزش در سروده های خلیل حاوی
%A حیدریان شهری, احمد رضا
%J لسان مبین
%@ 2355-8002
%D 2013

[Download]