مطالعات اقتصاد انرژی, دوره (10), شماره (38), سال (2013-12) , صفحات (19-46)

عنوان : ( اندازه گیری قدرت بازار برق ایران براساس یک الگوی انحصار چندجانبه ی پویا )

نویسندگان: محمدعلی فلاحی , حبیب رجبی مشهدی , محمدرضا لطفعلی پور , صالح نیازی ممرآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حرکت به سمت قیمتهای رقابتی به جای نرخ های تنظیم شده، این امکان را برای برخی بنگاهها به وجود آورده است تا قیمتها را افزایش داده و قدرت بازار را تجربه نمایند که این امر می تواند منافع ناشی از آزادسازی را برای مصرف کنندگان به خطر بیاندازد. این مطالعه با استفاده از بازنویسی پویا از الگوی انحصار چندجانبه ی برسناهان (1982) – لو (1982) در چارچوب الگوی تصحیح خطا، درجه ی رقابت و قدرت بازار برق ایران را تحلیل نموده و به آزمون سطح کارایی عملکرد این بازار می پردازد. نتایج نشان می دهند که در بلندمدت و کوتاه مدت، قیمت بازار انحرافی از سطح هزینه نهایی ندارد. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که هیچ قدرت بازاری در مقیاس کل بازار در دوره ی مورد بررسی در بازار برق ایران بروز پیدا نکرده است. وجود نظارت های محدود کننده ی بسیار بر فعالیت های عرضه کنندگان بازار و تعیین سقف قیمت در سطح هزینه نهایی، که به معنی عدم اجرای کامل مقررات زدایی است، می تواند دلیل اصلی این پیامد باشد.

کلمات کلیدی

, قدرت بازار, الگوی برسناهان-لو, الگوی خود بازگشت با وقفه های گسترده, بازار برق, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039538,
author = {فلاحی, محمدعلی and رجبی مشهدی, حبیب and لطفعلی پور, محمدرضا and نیازی ممرآبادی, صالح},
title = {اندازه گیری قدرت بازار برق ایران براساس یک الگوی انحصار چندجانبه ی پویا},
journal = {مطالعات اقتصاد انرژی},
year = {2013},
volume = {10},
number = {38},
month = {December},
issn = {1735-1626},
pages = {19--46},
numpages = {27},
keywords = {قدرت بازار، الگوی برسناهان-لو، الگوی خود بازگشت با وقفه های گسترده، بازار برق، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اندازه گیری قدرت بازار برق ایران براساس یک الگوی انحصار چندجانبه ی پویا
%A فلاحی, محمدعلی
%A رجبی مشهدی, حبیب
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A نیازی ممرآبادی, صالح
%J مطالعات اقتصاد انرژی
%@ 1735-1626
%D 2013

[Download]