رخساره های رسوبی, دوره (6), شماره (1), سال (2013-9) , صفحات (77-94)

عنوان : ( نانواستراتیگرافی و بررسی شرایط رسوبگذاری گذر سازند آیتامیر به سازند آب دراز در شرق و غرب کپه داغ )

نویسندگان: مرضیه نطقی مقدم , محمد انور محقی , فاطمه هادوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق بررسی نانوفسیلهای آهکی گذر سازندهای آیتامیر و آبدراز در برشهای دوبرادر و حمام قلعه در شرق و برشهای قلعه زو و شیخ در غرب، به منظور مطالعات زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی انجام گردید. بر مبنای مطالعات فسیل شناسی انجام شد ه، 22 جنس و 33 گونه در برش دوبرادر، 25 جنس و 37 گونه در برش حمام قلعه، 9 جنس و 13 گونه در برش قلعه زو و 17 جنس و 22 گونه در برش شیخ شناسایی، عکس برداری و شمارش شده بر اساس آن بایوزوناسیون مناطق مورد مطالعه تعیین گردید. بر مبنای این بایوزونها سن مرز بین سازندهای آیتامیر و آب دراز در برشهای دوبرادر و حمام قلعه، سانتونین پسین و سن این مرز در برشهای قلعه زو و شیخ کامپانین پیشین میباشد. درصد فراوانی گونه های نانوفسیلی وتفاسیر پالئواکولوژی انجام شده بیانگر افزایش عمق حوضه کپهداغ از شرق به غرب است. همچنین با توجه به کاهش تنوع و فراوانی گونهها در غرب میتوان گفت که شرایط محیطی حاکم بر شرق حوضه جهت زیست نانوپلانکتونهای آهکی مساعدتر از غرب کپهداغ بوده است.

کلمات کلیدی

, نانواستراتیگرافی, سازند آیتامیر, سازند آبدراز, کپه داغ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039548,
author = {نطقی مقدم, مرضیه and محقی, محمد انور and هادوی, فاطمه},
title = {نانواستراتیگرافی و بررسی شرایط رسوبگذاری گذر سازند آیتامیر به سازند آب دراز در شرق و غرب کپه داغ},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2013},
volume = {6},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-787X},
pages = {77--94},
numpages = {17},
keywords = {نانواستراتیگرافی، سازند آیتامیر، سازند آبدراز، کپه داغ.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نانواستراتیگرافی و بررسی شرایط رسوبگذاری گذر سازند آیتامیر به سازند آب دراز در شرق و غرب کپه داغ
%A نطقی مقدم, مرضیه
%A محقی, محمد انور
%A هادوی, فاطمه
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2013

[Download]