نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار , 2013-05-08

عنوان : ( کاربرد ایزوتوپ پایدار کربن 13 در تجزیه هیدروگراف چشمه های کارستی )

نویسندگان: یعقوب نیک قوجق , حسین محمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه در مطالعات آب زیرزمینی در محیطهای کارستی بررسی و تعیین نقش بخش اپی کارست در ذخیره سازی و انتقال آب اهمیت فراوانی دارد. مطالعات بسیاری تاکنون انجام گردیده که با استفاده از اندازه گیری ایزوتوپهای 18O و D در طی یک واقعه بارش روشهایی را برای تفکیک جریان پایه از جریان ناشی از واقعه بارش در هیدروگراف دبی چشمه ها ارائه نموده اند. در محیطهای کارستی آب پس از نفوذ در خاک وارد بخش اپی کارست گردیده و خصوصیات هیدروشیمیایی و ایزوتوپ 13C متفاوتی نسبت به آب زیرزمینی موجود در سنگهای کربناته دارد. با توجه به این امر، دبی جریان پایه چشمه های کارستی شامل دو جزء مربوط به آب بخش اپی کارست و آب زیرزمینی می گردد. بنابر این برای تجزیه نهایی هیدروگراف چشمه های کارستی و بدست آوردن سه پارامتر مجهول مربوط به آب ناشی از واقعه بارش، آب بخش اپی کارست و آب زیرزمینی آبخوان کارستی ابتدا با استفاده از ایزوتوپهای 18O و D تفکیک جریان پایه از جریان ناشی از واقعه بارش صورت می پذیرد و سپس با استفاده از ایزوتوپ 13C سهم هریک از اجزاء مربوط به بخش اپی کارست و آب زیرزمینی در حجم جریان پایه در هیدروگراف دبی چشمه های کارستی مشخص می گردد.

کلمات کلیدی

, ایزوتوپ کربن 13 , تجزیه هیدروگراف, کارست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039569,
author = {یعقوب نیک قوجق and محمدزاده, حسین},
title = {کاربرد ایزوتوپ پایدار کربن 13 در تجزیه هیدروگراف چشمه های کارستی},
booktitle = {نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ایزوتوپ کربن 13 ، تجزیه هیدروگراف، کارست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد ایزوتوپ پایدار کربن 13 در تجزیه هیدروگراف چشمه های کارستی
%A یعقوب نیک قوجق
%A محمدزاده, حسین
%J نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار
%D 2013

[Download]