نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار , 2013-05-08

عنوان : ( تغییرات غلظت کربن معدنی محلول (DIC) و ایزوتوپ کربن (δ¹³C-DIC) در منابع آب زیرزمینی )

نویسندگان: حسین محمدزاده , زهرا شیرنژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلاصه به منظور مدیریت صحیح اکوسیستم های آبی، شناسایی عوامل تأثیر گذار بر میزان مقادیر کربن معدنی محلول (DIC )، تغییرات ایزوتوپی آن و همچنین غلظت بالای آن به عنوان یک نوع آلاینده در منابع آبی اهمیت ویژه ای دارد. DIC به عنوان یکی از شاخصهای عمده ی کربن محلول در آب محسوب می شود. با ریزش های جوی، و نفوذ آب در خاک و سنگ ها، DIC(ناشی از انحلال CO2و هوازدگی مواد سیلیکاته و کربناته) وارد منابع آبهای سطحی و زیرزمینی می شود. به طور کلی فرایندهایی نظیر؛ انحلال، تبلور، ذوب و فراریت ممکن است منجر به تغییرات غلظت ایزوتوپی در کربن شوند که ضمن توضیحاتی در این خصوص به روابطی اشاره می شود که می توان تغییرات غلظت ایزوتوپی δ¹³C-DICحاصل از این فرآیند ها را در منابع آبی مختلف محاسبه نمود.

کلمات کلیدی

, DIC , δ¹³C-DIC, انحلال کربناتها, منابع آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039571,
author = {محمدزاده, حسین and شیرنژاد, زهرا},
title = {تغییرات غلظت کربن معدنی محلول (DIC) و ایزوتوپ کربن (δ¹³C-DIC) در منابع آب زیرزمینی},
booktitle = {نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {DIC ، δ¹³C-DIC، انحلال کربناتها، منابع آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییرات غلظت کربن معدنی محلول (DIC) و ایزوتوپ کربن (δ¹³C-DIC) در منابع آب زیرزمینی
%A محمدزاده, حسین
%A شیرنژاد, زهرا
%J نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار
%D 2013

[Download]