نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار , 2013-05-08

عنوان : ( تعیین منشأ آلودگی نیترات در آبخوان دزفول-اندیمشک به کمک ایزوتوپ های N15وO18 )

نویسندگان: حسین محمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آب زیرزمینی اصلی‌ترین منبع آب شرب در اکثر شهرها و روستاهای ایران می‌باشد و آلودگی نیترات به عنوان یکی از شایع‌ترین آلودگی های آب زیرزمینی در ایران سلامت مردم را تهدید می‌کند. منشاء نیترات در آب زیرزمینی به طور عمده از مواد غیر آلی مانند کودهای شیمیایی و آلی مانند فضولات انسانی و حیوانی و مواد آلی موجود در خاک می‌باشد. اولین قدم در برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی، شناسایی منشاء آلودگی است. این تحقیق با هدف شناسایی منشاء نیترات آب زیرزمینی انجام شده است. برای تعیین غلظت نیترات و اندازه‌گیری کاتیونها و آنیونهای دیگر 102 نمونه آب زیرزمینی از چاه‌ها، 3 نمونه آب از رودخانه و 7 نمونه از زهکش آب زیرزمینی در اردیبهشت سال 1388 برداشت شده است. پارامترهای دما، هدایت الکتریکی و PH همزمان با نمونه‌برداری در محل اندازه‌گیری شده است. همچنین 26 نمونه آب از منابع مختلف برای اندازه‌گیری نسبت ایزوتوپهای اکسیژن و نیتروژن مولکول نیترات جهت شناسایی منشاء نیترات مورد آنالیز قرار گرفته است. تحلیل نتایج آنالیز ایزوتوپی نشان می‌دهد که منشاء غالب نیترات آب زیرزمینی در دشت دزفول – اندیمشک مصرف کودهای شیمیایی است. در برخی از نمونه‌ها بویژه چاههایی که در شهرها و روستاها واقع شده‌اند اختلاط نیترات ناشی از چاههای جذبی (فضولات انسانی) با نیترات ناشی از کودهای شیمیایی مشاهده می‌شود. 15Nδ با عمق آب زیرزمینی رابطه مستقیم نشان می‌دهد بدین معنی که با افزایش عمق بر میزان 15Nδ افزوده می‌شود. در جهت جریان آب زیرزمینی از شمال به جنوب در چاههای عمیق غنی‌شدگی 15N و 18O در اثر نیترات زدایی توسط باکتریها مشاهده می‌شود.

کلمات کلیدی

, منشأنیترات, آب زیرزمینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039574,
author = {محمدزاده, حسین},
title = {تعیین منشأ آلودگی نیترات در آبخوان دزفول-اندیمشک به کمک ایزوتوپ های N15وO18},
booktitle = {نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {منشأنیترات، آب زیرزمینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین منشأ آلودگی نیترات در آبخوان دزفول-اندیمشک به کمک ایزوتوپ های N15وO18
%A محمدزاده, حسین
%J نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار
%D 2013

[Download]