نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار , 2013-05-08

عنوان : ( مدل سازی جدایش ایزوتوپی (18O و 2H) در طی فرایند Rayleigh distillation با استفاده از نرم افزار PHREEQC )

نویسندگان: حسین محمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جدایش ایزوتوپی یکی از فرایندهایی است که به صورت گسترده در تمامی مولکول ها و اتم ها در طی واکنشهای شیمیایی و فیزیکی رخ می دهد. در طی این فرایند نسبت بین ایزوتوپ های مختلف از یک اتم به صورت معنا داری با تغییرات فیزیکی و شیمیایی در طی واکنش شروع به تغییر می کند که میزان این تغییرات بستگی شدیدی به تغییرات دمایی دارد. فرایند جدایش نسبت ایزوتوپ های 18O/16O و 2H/H در مولکول آب و در طی فرایند Rayleigh distillation (RD) یکی از مهمترین مثال ها در این زمینه است که به صورت گسترده در طی چرخه هیدرولوژیک اتفاق می افتد. در طی این تحقیق فرایند جدایش ایزوتوپی در نسبت ایزوتوپی 18O/16O و 2H/H در مولکول آب و در طی فرایند RD در دمای بین 20- تا 40 درجه سانتی گراد توسط برنامه کامپیوتری در نرم افزار PHREEQC مدل سازی شده است. نتایج حاصل و نمودار جدایش ایزوتوپی برای 2 نسبت ایزوتوپی فوق نشان دهنده این موضوع است که جدایش و غنی شدگی ایزوتوپی بستگی شدیدی به تغییرات دمایی و نسبت بخار آب دارد.

کلمات کلیدی

جدایش ایزوتوپی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039575,
author = {محمدزاده, حسین},
title = {مدل سازی جدایش ایزوتوپی (18O و 2H) در طی فرایند Rayleigh distillation با استفاده از نرم افزار PHREEQC},
booktitle = {نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {جدایش ایزوتوپی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی جدایش ایزوتوپی (18O و 2H) در طی فرایند Rayleigh distillation با استفاده از نرم افزار PHREEQC
%A محمدزاده, حسین
%J نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار
%D 2013

[Download]