مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, دوره (5), شماره (10), سال (2015-3) , صفحات (114-153)

عنوان : ( هیوریستیک‌ها و کار پوشه‌های حرفه‌ای استادان دانشگاه: بدیلی برای برنامه درسی آموزش عالی )

نویسندگان: نرگس آهنچیان , بختیار شعبانی ورکی , محمود مهرمحمدی , مقصود امین خندقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از نگارش این مقاله باز اندیشی در برنامه درسی آموزش عالی بر مبنای کارپوشه های حرفه ای و هیورستیک های استادان دانشگاه در برنامه درسی است. بنابراین، کارپوشه های بیست تن از استادان برجسته ‌دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی قرار گرفته اند. در این بررسی از پدیدارشناسی توصیفی برای شناسایی نحوه مواجهه این استادان با برنامه درسی آموزش عالی استفاده شده است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه ساخت نایافته بهره گیری شد و داده ها با استفاده نرم افزار NVIVO تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج نشان داد استادان مورد بررسی از هیورستیک هایی در برنامه درسی آموزش عالی استفاده می کنند که می توانند سازوار با برنامه درسی در سایر موسسات آموزش عالی باشند.

کلمات کلیدی

, برنامه درسی آموزش عالی, هیوریستیک, کارپوشه حرفه ای استادان دانشگاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039581,
author = {آهنچیان, نرگس and شعبانی ورکی, بختیار and محمود مهرمحمدی and امین خندقی, مقصود},
title = {هیوریستیک‌ها و کار پوشه‌های حرفه‌ای استادان دانشگاه: بدیلی برای برنامه درسی آموزش عالی},
journal = {مطالعات برنامه درسی آموزش عالی},
year = {2015},
volume = {5},
number = {10},
month = {March},
issn = {1735-4986},
pages = {114--153},
numpages = {39},
keywords = {برنامه درسی آموزش عالی، هیوریستیک، کارپوشه حرفه ای استادان دانشگاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T هیوریستیک‌ها و کار پوشه‌های حرفه‌ای استادان دانشگاه: بدیلی برای برنامه درسی آموزش عالی
%A آهنچیان, نرگس
%A شعبانی ورکی, بختیار
%A محمود مهرمحمدی
%A امین خندقی, مقصود
%J مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
%@ 1735-4986
%D 2015

[Download]