رخساره های رسوبی, دوره (5), شماره (2), سال (2013-3) , صفحات (196-210)

عنوان : ( نانواستراتیگرافی و پالئواکولوژی گذر سازندهای تیرگان و سرچشمه در دو برش مزدوران و طاهرآباد (شرق حوضه کپه داغ) )

نویسندگان: لیدا خدادادی , فاطمه هادوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، نانوفسیلهای آهکی گذر سازندهای تیرگان و سرچشمه در دو برش طاهرآباد و مزدوران مورد بررسی قرار گرفت. برشهای مطالعه شده در شرق حوضه کپهداغ قرار دارند. 14 جنس و 22 گونه در برش طاهرآباد و 14 جنس و 20 گونه در برش مزدوران شناسایی گردید. با توجه به اولین 1977 ) با محدوده زمانی آپسین پیشین برای این مرز در دو ) Sissingh از زون بندی CC حضور گونههای شاخص و تجمع فسیلی همراه، بایوزون 7 برش مزدوران و طاهرآباد پیشنهاد میگردد.بر مبنای شمارش گونههای شناسایی شده و اطلاعات پالئواکولوژی ، مرزتیرگان سرچشمه در عرض جغرافیایی پایین تا متوسط نهشته شده و حوضه رسوبی مذکور کم عمق و گرم بوده است.

کلمات کلیدی

, داغ, سازند سرچشمه, سازند تیرگان, برش طاهرآباد, برش مزدوران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039602,
author = {خدادادی, لیدا and هادوی, فاطمه},
title = {نانواستراتیگرافی و پالئواکولوژی گذر سازندهای تیرگان و سرچشمه در دو برش مزدوران و طاهرآباد (شرق حوضه کپه داغ)},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2013},
volume = {5},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-787X},
pages = {196--210},
numpages = {14},
keywords = {داغ، سازند سرچشمه، سازند تیرگان، برش طاهرآباد، برش مزدوران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نانواستراتیگرافی و پالئواکولوژی گذر سازندهای تیرگان و سرچشمه در دو برش مزدوران و طاهرآباد (شرق حوضه کپه داغ)
%A خدادادی, لیدا
%A هادوی, فاطمه
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2013

[Download]