اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (21), شماره (84), سال (2014-3) , صفحات (1-28)

عنوان : ( تحلیل عوامل موثر بر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی ایران )

نویسندگان: محمدطاهر احمدی شادمهری , محمدعلی فلاحی , محسن نیازی محسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی ایران طی سال های 86-1353با استفاده از روش بهره وری متوسط تعمیم یافته (GAP) پرداخته شد. برای محاسبه این شاخص ابتدا تابع تولید کاب-داگلاس این بخش با روش انگل-گرنجر برآورد شد. سپس تأثیر متغیرهای نیروی کار به ازای هر واحد انرژی، موجودی سرمایه ماشین آلات به ازای هر واحد انرژی، روند زمانی (پیشرفت تکنولوژی)، قیمت-های نسبی انرژی، سرمایه گذاری، بارندگی و متغیر موهومی سال های جنگ بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد متغیرهای نیروی کار و موجودی سرمایه ماشین آلات به ازای هر واحد انرژی و روند تأثیر مثبت و متغیر موهومی سال های جنگ تأثیر منفی بر بهره وری انرژی داشته است.

کلمات کلیدی

, انرژی, بخش کشاورزی, بهره وری متوسط تعمیم یافته GAP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039619,
author = {احمدی شادمهری, محمدطاهر and فلاحی, محمدعلی and نیازی محسنی, محسن},
title = {تحلیل عوامل موثر بر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی ایران},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2014},
volume = {21},
number = {84},
month = {March},
issn = {1022-4211},
pages = {1--28},
numpages = {27},
keywords = {انرژی، بخش کشاورزی، بهره وری متوسط تعمیم یافته GAP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل عوامل موثر بر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی ایران
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A فلاحی, محمدعلی
%A نیازی محسنی, محسن
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2014

[Download]