رویکردهای نوین آموزشی, دوره (8), شماره (17), سال (2014-3) , صفحات (21-46)

عنوان : ( حاکمیت سنت دیسیپلین محوری بر جهت گیری‌های برنامه درسی تربیت هنری معلمان هنر دوره راهنمایی تحصیلی: چالش‌ها و آسیب ها )

نویسندگان: مقصود امین خندقی , حمیده پاک مهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت بحث تربیت هنری در نظام آموزشی کشور و مبحث جهت گیری ها به عنوان زیربنای تشخیص نیازها در تصمیم-گیری‌های مربوط به برنامه‌ درسی، پژوهش حاضر با هدف بررسی جهت گیری های برنامه درسی تربیت هنری معلمان هنر صورت پذیرفته است. روش این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و از حیث هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه معلمانی(484 نفر) است که به صورت تخصصی و غیرتخصصی در مناطق هشت گانه استان خراسان شمالی طی سال تحصیلی 89-88 مشغول به تدریس درس هنر در مقطع راهنمایی بوده اند. تعداد 243 نفر از معلمان مذکور به روش طبقه ای نسبی و از طریق فرمول حجم نمونه انتخاب و با استفاده از پرسشنامه جهت گیری های برنامه درسی فیلانی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این بررسی، سه جهت گیری کودک محوری، دیسیپلینی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که بین سه گروه از جهت گرایش به جهت گیری برنامه درسی تربیت هنری تفاوت معناداری وجود داشته و گروه مورد بررسی، دیسیپلین محور می‌باشند (0001/0 < P). بر این اساس، هنر به منزله یک دیسیپلین دیده می شود و تنها، یادگیریِ صرفِ مطالب و مفاهیم هنری مدنظر است. این در حالی است که به نظر می رسد با عنایت به مقتضیات، ارزش های فرهنگی و اصالت های بومی کشور ، بهتر است جهت گیری فرهنگی به عنوان مبنای نظری در طراحی برنامه های درسی تربیت هنری مدنظر مسئولین نظام آموزشی قرار گیرد. لذا، تدبیر و چاره اندیشی برای آن‌ می‌تواند نقطه عطفی در توجه به تربیت هنری در نظام آموزشی و برنامۀ درسی کشور باشد.

کلمات کلیدی

, جهت گیری برنامه درسی, تربیت هنری, کودک محوری, دیسیپلین محوری, فرهنگ محوری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039620,
author = {امین خندقی, مقصود and پاک مهر, حمیده},
title = {حاکمیت سنت دیسیپلین محوری بر جهت گیری‌های برنامه درسی تربیت هنری معلمان هنر دوره راهنمایی تحصیلی: چالش‌ها و آسیب ها},
journal = {رویکردهای نوین آموزشی},
year = {2014},
volume = {8},
number = {17},
month = {March},
issn = {2423-6780},
pages = {21--46},
numpages = {25},
keywords = {جهت گیری برنامه درسی، تربیت هنری، کودک محوری، دیسیپلین محوری، فرهنگ محوری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حاکمیت سنت دیسیپلین محوری بر جهت گیری‌های برنامه درسی تربیت هنری معلمان هنر دوره راهنمایی تحصیلی: چالش‌ها و آسیب ها
%A امین خندقی, مقصود
%A پاک مهر, حمیده
%J رویکردهای نوین آموزشی
%@ 2423-6780
%D 2014

[Download]