بیماری های عفونی و گرمسیری ایران, دوره (19), شماره (65), سال (2014-9) , صفحات (25-31)

عنوان : ( بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی گیاه چویل (Ferulago angulata) بر استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: فریده طباطبائی یزدی , مریم حیدری سورشجانی , بهروز علی زاده بهبهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: بررسی گیاهان دارویی به منظور کشف منابع جدید دارویی بر علیه عفونتهای باکتریایی در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش اثر ضد میکروبی عصارههای آبی و اتانولی گیاه چویل ( Ferulago angulata ( به صورت آزمایشگاهی بر باکتریهای ATTC 25923 aureus Staphylococcus ، PTTC 1015 Bacillus cereus و PTTC 1609 typhi Salmonella بررسی شده است. روش کار: غلظتهای مختلف عصارههای آبی و اتانولی گیاه چویل تهیه گردید. اثر ضد باکتریایی عصارهها با استفاده از روش تمام ظرف و روش انتشار در آگار )به کمک دیسک( بررسی شد. حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی نیز به روش رقت لولهای بررسی گردید. تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد. یافتهها: در روش انتشار در آگار همه غلظتهای عصاره اتانولی بر Bacillus cereus و Staphylococcus aureus اثر بازدارندگی داشت. MIC عصارههای آبی و اتانولی برای Bacillus cereus و Staphylococcus aureus به ترتیب mg/ml 36 و 6 و برای Salmonella typhi به ترتیب mg/ml 67 و 15 بود . MBC عصارههای آبی و اتانولی نیز در خصوص Bacillus cereus و Staphylococcus aureus به ترتیب mg/ml 15 و 36 و برای Salmonella typhi به ترتیب برابر mg/ml 356 و 67 بود. نتیجهگیری: عصاره اتانولی گیاه چویل در مقایسه با عصاره آبی در شرایط آزمایشگاهی اثر بازدارندگی بیشتری روی سویههای مورد مطالعه داشت. همچنین سالمونلا تیفی بیش ترین مقاومت را به عصارههای آبی و اتانولی گیاه چویل نشان داد.

کلمات کلیدی

, چویل, عصارههای آبی و اتانولی, اثر ضد میکروبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039627,
author = {طباطبائی یزدی, فریده and حیدری سورشجانی, مریم and علی زاده بهبهانی, بهروز},
title = {بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی گیاه چویل (Ferulago angulata) بر استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی},
journal = {بیماری های عفونی و گرمسیری ایران},
year = {2014},
volume = {19},
number = {65},
month = {September},
issn = {1680-0192},
pages = {25--31},
numpages = {6},
keywords = {چویل، عصارههای آبی و اتانولی، اثر ضد میکروبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی گیاه چویل (Ferulago angulata) بر استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A حیدری سورشجانی, مریم
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%J بیماری های عفونی و گرمسیری ایران
%@ 1680-0192
%D 2014

[Download]