علوم قرآن و حدیث, دوره (89), شماره (89), سال (2013-3) , صفحات (83-104)

عنوان : ( تسامح در سند روایات طبی )

نویسندگان: محمد قربان زاده , حسن نقی زاده , مرتضی ایروانی نجفی , سیدکاظم طباطبائی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استناد به احادیث در قلمرو احکام الزامی نیازمند شرایط اولیه حجیت است. اما از آنجا که برخی در زمینه سنن، به قاعدۀتسامح در ادله سنن استناد کرده و در نتیجـه تسـامح درشـرایط حجیـت سـنن رامطرح کرده اند گذشته از درستی یا نادرستی تمسک به قاعده در عرصه مستح بات و مکروھات که محل بحث موافقان و مخالفان قرار گرفته است. پرسش این است که آیا به فرض جاری بـودن اصـل قاعـده، می توان این تسامح را تا سر حد روایات طبی گسترش داد؟ موضوعی که در این مقاله پیگیری می شود،کاربرد این قاعده در روایات پزشکی است. چنان که بررسی ھا نشان می دھد به نظـر مـی رسـد، اجـرای قاعدۀ تسامح در قلمرو روایات طبی، با موانع جدی روبه رو است

کلمات کلیدی

, حدیث , تسامح در ادله سنن , روایات پزشکی , حجیت روایات طبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039629,
author = {قربان زاده, محمد and نقی زاده, حسن and ایروانی نجفی, مرتضی and طباطبائی پور, سیدکاظم},
title = {تسامح در سند روایات طبی},
journal = {علوم قرآن و حدیث},
year = {2013},
volume = {89},
number = {89},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۹۱۲۰},
pages = {83--104},
numpages = {21},
keywords = {حدیث ، تسامح در ادله سنن ،روایات پزشکی ، حجیت روایات طبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تسامح در سند روایات طبی
%A قربان زاده, محمد
%A نقی زاده, حسن
%A ایروانی نجفی, مرتضی
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%J علوم قرآن و حدیث
%@ ۲۰۰۸-۹۱۲۰
%D 2013

[Download]