آب و خاک, دوره (27), شماره (5), سال (2013-12) , صفحات (896-906)

عنوان : ( مدل سازی و پیش بینی دمای حداکثر و حداقل ماهانه دشت مشهد با استفاده از مدل های سری زمانی )

نویسندگان: بهاره شعبانی , محمد موسوی بایگی , مهدی جباری نوقابی , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه مدلسازی و پیشبینی پارامترهای اقلیمی به دلیل تغییرات اقلیمی، گرمایش جهانی و خشکسالیهای اخیر، اجتناب ناپذیر شده است. از جمله پارامترهای اقلیمی که در مدیریت منابع آبی و در کشاورزی دارای اهمیت هستند دمای حداکثر و حداقل میباشند. در این پژوهش، به منظور مدل سازی دمای حداکثر و حداقل ماهانه دشت مشهد از آمار درازمدت میانگینگیری شده دو ایستگاه مشهد و گلمکان برای دوره آماری مشترک از سال 1987 تا برای دمای حداکثر ماهانه و مدل SARIMA(0,0,0)(0,1,1) 2008 استفاده شد. با استفاده از سریهای زمانی، مدل 12 برای دمای حداقل ماهانه به عنوان الگوهای نهایی تعیین شدند. ضریب همبستگی بالا در مرحله واسنجی و اعتبار SARIMA(0,0,0)(2,1,1)12 سنجی مدلها گویای انطباق قابل قبول مقادیر مدل سازی شده و واقعی است. در نهایت براساس مدلهای برازش یافته، پیش بینی برای 10 سال آتی 1987 ) نشان دهندهی افزایش میانگین دمای حداکثر به - 2009 ) و دوره پایه ( 2008 - 2009 ) انجام شد. مقایسه نتایج دو دوره آتی ( 2018 -2018) 1 درجه سانتی گراد میباشد. / میزان 1 درجه سانتی گراد و افزایش میانگین دمای حداقل به میزان 4

کلمات کلیدی

, دمای حداکثر ماهانه, دمای حداقل ماهانه, سری زمانی, مدل سازی, پیش بینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039641,
author = {شعبانی, بهاره and موسوی بایگی, محمد and جباری نوقابی, مهدی and قهرمان, بیژن},
title = {مدل سازی و پیش بینی دمای حداکثر و حداقل ماهانه دشت مشهد با استفاده از مدل های سری زمانی},
journal = {آب و خاک},
year = {2013},
volume = {27},
number = {5},
month = {December},
issn = {2008-4757},
pages = {896--906},
numpages = {10},
keywords = {دمای حداکثر ماهانه، دمای حداقل ماهانه، سری زمانی، مدل سازی، پیش بینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سازی و پیش بینی دمای حداکثر و حداقل ماهانه دشت مشهد با استفاده از مدل های سری زمانی
%A شعبانی, بهاره
%A موسوی بایگی, محمد
%A جباری نوقابی, مهدی
%A قهرمان, بیژن
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2013

[Download]