تاریخ و فرهنگ, دوره (44), شماره (89), سال (2013-10) , صفحات (29-42)

عنوان : ( مناسبات وزیران و امیران در عصر تیموری )

نویسندگان: مریم اورعی قدیری , عبدالرحیم قنوات , جواد عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دوره تیموری، امیران اغلب ترک- مغول، و وزیران ایرانی بودند. عدم تمایز بین امور لشکری و کشوری و قدرت و اقتدار امیران و کوشش دیوانسالاران ایرانی برای حفظ منافع خود، زمینه کشمکش و رقابتی دائم را بین آنان فراھم ساخته بود. دوره طولانی وزارت خواجه غیاث الدین پیراحمد خوافی(م ۸۵۷ ق)، از وزرای معروف شاھرخ تیموری، که توانست در برابر امیران موقعیت خود را حفظ کند، در تاریخ تیموریان حایز اھمیت بسیار است. در این مقاله مناسبات دو نھاد وزارت و امارت، با تأکید بر وزارت خواجه غیاثالدین پیراحمد، مورد بررسی خواھد گرفت.

کلمات کلیدی

, وزارت, امارت, امرای تیموری, پیراحمد خوافی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039644,
author = {اورعی قدیری, مریم and قنوات, عبدالرحیم and عباسی, جواد},
title = {مناسبات وزیران و امیران در عصر تیموری},
journal = {تاریخ و فرهنگ},
year = {2013},
volume = {44},
number = {89},
month = {October},
issn = {2228-706X},
pages = {29--42},
numpages = {13},
keywords = {وزارت، امارت، امرای تیموری، پیراحمد خوافی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مناسبات وزیران و امیران در عصر تیموری
%A اورعی قدیری, مریم
%A قنوات, عبدالرحیم
%A عباسی, جواد
%J تاریخ و فرهنگ
%@ 2228-706X
%D 2013

[Download]