مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی, دوره (3), شماره (3), سال (2014-11) , صفحات (71-99)

عنوان : ( ارزیابی کیفیت مراحل تولید محتوای الکترونیکی در برنامه درسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390 )

نویسندگان: مهوش کاظمی قره چه , مقصود امین خندقی , حسین جعفری ثانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به رشد روز افزون یادگیری الکترونیکی در برنامه های درسی مؤسسات آموزش عالی، ارزیابی کیفیت محتوای آموزش الکترونیکی موضوع مهمی به شمار می آید. هدف این پژوهش ارزیابی کیفیت محتوای الکترونیکی در برنامه درسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود. در پژوهش توصیفی- مقطعی حاضر، جامعه آماری را افراد دخیل در مراحل تولید محتوای الکترونیکی براساس سرشماری، اسناد و مدارک مرتبط با تولید محتوا و دانشجویان آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تشکیل داده اند که از جامعه اخیر براساس روش نمونه گیری طبقه‌ای نسبتی، تعداد 250 نفر دانشجو انتخاب شد. به منظور جمع آوری داده ها، از چک لیست مشاهده محقق ساخته و مصاحبه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. نتایج بیانگر وضعیت نسبتأ مطلوب در سطوح عملکرد مراحل تولید محتوای الکترونیکی، نقش ها و مسؤولیت های افراد و همچنین کیفیت محتوای الکترونیکی دوره های آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد.

کلمات کلیدی

, کیفیت, برنامه درسی, مراحل تولید محتوای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039652,
author = {کاظمی قره چه, مهوش and امین خندقی, مقصود and جعفری ثانی, حسین},
title = {ارزیابی کیفیت مراحل تولید محتوای الکترونیکی در برنامه درسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390},
journal = {مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {3},
month = {November},
issn = {2476-2865},
pages = {71--99},
numpages = {28},
keywords = {کیفیت، برنامه درسی، مراحل تولید محتوای الکترونیکی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کیفیت مراحل تولید محتوای الکترونیکی در برنامه درسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390
%A کاظمی قره چه, مهوش
%A امین خندقی, مقصود
%A جعفری ثانی, حسین
%J مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی
%@ 2476-2865
%D 2014

[Download]