دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی , 2011-07-06

عنوان : ( ارزیابی میزان تاثیر گذاری اجرای اقدامات آبخیزداری در بهبود وضعیت اقتصادی جوامع روستایی )

نویسندگان: محمود آذری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهبود شرایط اقتصادی- اجتماعی جوامع روستایی به عنوان یکی از ارکان دستیابی به توسعه پایدار در مدیریت جامع حوزه های آبخیز مطرح می باشد. این هدف از طریق مدیریت صحیح منابع آب و خاک با هدف ارتقاء سطح درآمد و کاهش آسیب پذیری نسبت به بلایای طبیعی محقق می گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان تاثیر گذاری اقدامات اجرایی آبخیزداری شامل، احداث سازه های کنترل سیلاب و رسوب و احیای بیولوژیک مراتع حوزه ترزنق در استان اردبیل پرداخته است. بدین منظور با مطالعات صحرایی و برداشت مشخصات عملیات اجرایی، اقدام به شبیه سازی شرایط قبل و بعد از اجرای اقدامات آبخیزداری گردید و تاثیر فعالیت های انجام شده در افزایش نفوذ رواناب و کاهش سیلاب، حفاظت خاک و کنترل رسوب و بهبود پوشش گیاهی و علوفه مراتع در تغییر وضعیت اقتصادی حوزه بررسی گردید. سپس به منظور ارزیابی اقتصادی طرح میزان درآمد و هزینه سال های مختلف محاسبه و با شاخص NPV مورد تحلیل قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, آبخیزداری, حفاظت خاک و کنترل سیلاب, ارزیابی اقتصادی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039661,
author = {آذری, محمود},
title = {ارزیابی میزان تاثیر گذاری اجرای اقدامات آبخیزداری در بهبود وضعیت اقتصادی جوامع روستایی},
booktitle = {دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی},
year = {2011},
location = {همدان, ايران},
keywords = {آبخیزداری، حفاظت خاک و کنترل سیلاب، ارزیابی اقتصادی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی میزان تاثیر گذاری اجرای اقدامات آبخیزداری در بهبود وضعیت اقتصادی جوامع روستایی
%A آذری, محمود
%J دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
%D 2011

[Download]