پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری – مدیریت پایدار بلایای طبیعی , 2009-04-22

عنوان : ( تعیین میزان تاثیر گذاری اقدامات آبخیزداری در تغییر شرایط هیدرولوژیک حوزه های آبخیز(مطالعه موردی: حوزه کبود گنبد) )

نویسندگان: محمود آذری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه مدیریت جامع آبخیزها با هدف تامین آب و حفاظت خاک به صورت انجام پروژه های آبخیزداری در بسیاری از نقاط جهان مرسوم می باشد. هر چند انجام این پروژه ها در اوایل بیشتر با هدف کنترل رسوب صورت گرفته لیکن در سالهای اخیر با وقوع خشکسالی گسترده، حفاظت آب نیز جزء اولویت های برتر این اقدامات می باشد. دستیابی به میزان تاثیر گذاری این اقدامات به دلیل عدم وجود تاسیسات لازم در بسیاری از زیر حوزه ها مخصوصا در مناطق خشک و نیمه خشک با چالش هایی همراه است. در این مطالعه به منظور بررسی نقش اقدامات آبخیزداری انجام شده در حوزه آبخیز کبود گنبد و نقش آن در تغییر رژیم آبی با بهره گیری از مدل NRCS اقدام به شبیه سازی شرایط هیدرولوژیک حوزه برای قبل و بعد از اقدامات گردید. بدین منظور با انجام مطالعات میدانی و برداشت اطلاعات پوشش گیاهی، کاربری اراضی پس از اقدامات آبخیزداری و ورود داده های بارش برای دوره آماری مورد نظر، عکس العمل حوزه به ازای مقادیر بارش برای قبل و بعد از اقدامات آبخیزداری در کاهش سهم رواناب و افزایش نفوذ مورد بررسی قرار گرفت نتایج مطالعه افزایش نفوذ به میزان 3/124775 مترمکعب در سال را در حوزه نشان می دهد که دلالت بر اهمیت اقدامات آبخیزداری در تعدیل شرایط خشکسالی دارد.

کلمات کلیدی

, آبخیزداری, ارزیابی اقدامات , مدل NRCS, بارش- رواناب.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039665,
author = {آذری, محمود},
title = {تعیین میزان تاثیر گذاری اقدامات آبخیزداری در تغییر شرایط هیدرولوژیک حوزه های آبخیز(مطالعه موردی: حوزه کبود گنبد)},
booktitle = {پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری – مدیریت پایدار بلایای طبیعی},
year = {2009},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {آبخیزداری، ارزیابی اقدامات ،مدل NRCS، بارش- رواناب.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین میزان تاثیر گذاری اقدامات آبخیزداری در تغییر شرایط هیدرولوژیک حوزه های آبخیز(مطالعه موردی: حوزه کبود گنبد)
%A آذری, محمود
%J پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری – مدیریت پایدار بلایای طبیعی
%D 2009

[Download]