پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری – مدیریت پایدار بلایای طبیعی , 2009-04-22

عنوان : ( بررسی نقش اقدامات آبخیزداری در تغییر ویژگی های سیلاب حوزه آبخیز ترزنق )

نویسندگان: محمود آذری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت حوزه های آبخیز به عنوان یکی از اقدامات تلفیقی کنترل سیلاب مطرح می باشد که با بهره گیری از روش های سازه ای و غیر سازه ای نقش موثری در تغییر رفتار سیلاب در پایین دست و مناطق خطر پذیر عهده دار می باشد. لزوم بررسی سهم اقدامات آبخیزداری در تغییر رفتار سیلاب با هدف بهینه سازی عملیات از ضرورت های غیر قابل انکار می باشد. نظر به نبود تجهیزات لازم در ثبت تغییرات ایجاد شده در وضعیت سیلاب حوزه های آبخیز استفاده از مدل های توزیعی هیدرولوژیکی به منظور بررسی رفتار حوزه در شرایط قبل و بعد از آبخیزداری می تواند در دستیابی به اهداف اشاره شده موثر باشد. در مطالعه حاضر به منظور بیان کمی تاثیر اقدامات آبخیزداری در تغییر ویژگی های سیلاب حوزه آبخیز ترزنق در استان اردبیل از مدل هیدرولوژیک HEC-HMS استفاده گردید. با این هدف مشخصات هندسی سازه های اجرا شده در حوزه به همراه کارایی آن از نظر حجم رسوب کنترلی و حجم خالی با بازدید صحرایی ثبت گردید. ارتقاء وضعیت هیدرولوژیکی حوزه نیز با تعیین میزان بهبود پوشش گیاهی حوزه و بهره گیری روش SCS محاسبه و به عنوان ورودی های اصلی مدل، برای شبیه سازی سیلاب با بارش های دوره بازگشت مختلف به کار گرفته شد. نتایج مطالعه حاضر تاثیر اقدامات آبخیزداری را به میزان 45 تا 77 درصد مقدار اولیه در کاهش دبی اوج و حجم سیلاب برای رگبار های مختلف نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, آبخیزداری, کنترل سیلاب , مدل سازی سیلاب, HEC-HMS.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039666,
author = {آذری, محمود},
title = {بررسی نقش اقدامات آبخیزداری در تغییر ویژگی های سیلاب حوزه آبخیز ترزنق},
booktitle = {پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری – مدیریت پایدار بلایای طبیعی},
year = {2009},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {آبخیزداری، کنترل سیلاب ،مدل سازی سیلاب، HEC-HMS.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش اقدامات آبخیزداری در تغییر ویژگی های سیلاب حوزه آبخیز ترزنق
%A آذری, محمود
%J پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری – مدیریت پایدار بلایای طبیعی
%D 2009

[Download]