چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری – مدیریت حوزه¬های آبخیز , 2008-02-20

عنوان : ( ارزیابی اقدامات آبخیزداری حوزه کبود گنبد با استفاده از مدل هیدرولوژیک HEC-HMS )

نویسندگان: محمود آذری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اقدامات آبخیزداری همچون سایر پروژه های عمرانی و توسعه ای به منظور تجزیه و تحلیل عملکرد فعالیت ها و تدوین راهکار های اساسی نیازمند ارزیابی می باشد. با توجه به نبود تجهیزات اندازه گیری و ثبت تغییرات ایجاد شده در وضعیت سیلاب، فرسایش و رسوب حوزه های آبخیز استفاده از مدل های توزیعی هیدرولوژیکی به منظور شبیه-سازی رفتار حوزه در قبل و بعد از اقدامات آبخیزداری ابزاری کارآمد در دستیابی به این اهداف می باشد. در این مطالعه به منظور ارزیابی اقدامات حوزه آبخیز کبودگنبد در استان زنجان از مدل هیدرولوژیک HEC-HMS استفاده گردید بدین منظور با انجام بازدید های صحرایی اقدام به برداشت مشخصات هندسی سازه ها، حجم رسوب و حجم خالی گردید. با برداشت پوشش گیاهی حوزه میزان بهبود پوشش گیاهی حوزه و ارتقاء وضعیت هیدرولوژیکی حوزه با استفاده از روش SCS محاسبه و با اعمال تغییرات ایجاد شده در ورودی های مدل اقدام به شبیه سازی رفتار سیلاب برای بارش های با دور بازگشت 2، 5، 10، 25، 50 و 100 در قبل و بعد از اقدامات آبخیزداری گردید نتایج مطالعه ضمن تاثیر متفاوت اقدامات آبخیزداری انجام شده در کاهش دبی اوج و حجم سیلاب برای دور بازگشت های مختلف کاربرد آن را به منظور پیش بینی و ارزیابی تاثیر اقدامات آبخیزداری توصیه می کند.

کلمات کلیدی

, آبخیزداری, ارزیابی اقدامات , مدل سازی سیلاب, HEC-HMS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039667,
author = {آذری, محمود},
title = {ارزیابی اقدامات آبخیزداری حوزه کبود گنبد با استفاده از مدل هیدرولوژیک HEC-HMS},
booktitle = {چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری – مدیریت حوزه¬های آبخیز},
year = {2008},
location = {کرج, ايران},
keywords = {آبخیزداری، ارزیابی اقدامات ،مدل سازی سیلاب، HEC-HMS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اقدامات آبخیزداری حوزه کبود گنبد با استفاده از مدل هیدرولوژیک HEC-HMS
%A آذری, محمود
%J چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری – مدیریت حوزه¬های آبخیز
%D 2008

[Download]