هفتمین همایش منطقه¬ای علوم کشاورزی و منابع طبیعی , 2006-10-31

عنوان : ( اولویت بندی مکانی فرسایش با استفاده از مدل EPM و GIS )

نویسندگان: محمود آذری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انجام اقدامات حفاظت خاک در سطح حوزه آبخیز نیازمند آگاهی از میزان مشارکت زیر حوزه های مختلف می باشد عدم توجه به این موضوع موجب اتلاف سرمایه و عدم تحقق اهداف متصور می گردد. در حوزه های فاقد ایستگا ه های رسوب سنجی با انتخاب مدل های مناسب می توان به برآورد مناسبی از میزان فرسایش و رسوب رسید. در این مطالعه به منظور اولویت بندی زیرحوزه های حوزه آبخیز سلطان خلیل از مدل فرسایش و رسوب های EPM و سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) استفاده گردید. بدین منظور با انجام مطالعات صحرایی و بررسی اطلاعات اولیه، نقشه های مربوط به عوامل مدل EPM با بهره گیری از نرم افزارهای Arc View و ILWIS تهیه گردید. سپس با لحاظ روابط و معادلات مدل مذکور در نقشه های سلولی اقدام به تهیه نقشه های میزان فرسایش و رسوب حوزه گردید و میزان فرسایش و رسوب هر کدام از واحد های هیدرولوژیکی تعیین گردید و زیر حوزه های با فرسایش بالا به عنوان واحدهای با اولویت بالا به منظور اقدامات حفاظت خاک معرفی گردید

کلمات کلیدی

, مدل های فرسایش و رسوب, GIS, EPM, اولویت بندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039669,
author = {آذری, محمود},
title = {اولویت بندی مکانی فرسایش با استفاده از مدل EPM و GIS},
booktitle = {هفتمین همایش منطقه¬ای علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2006},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {مدل های فرسایش و رسوب، GIS، EPM،اولویت بندی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولویت بندی مکانی فرسایش با استفاده از مدل EPM و GIS
%A آذری, محمود
%J هفتمین همایش منطقه¬ای علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2006

[Download]